ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

อายุความคดีละเมิดในทางแพ่งมีระยะเวลาเท่าไร

                เมื่อเกิดความเสียหายจากการกระทำละเมิดในทางแพ่ง เช่น รถเฉี่ยวชน ถูกประทุษร้าย ก่อสร้างที่ข้างเคียงแล้วทำให้เกิดความเสียหาย ไม่ดูแลเด็กและไปทำละเมิดผู้อื่น หรือไม่ดูแลสัตว์เลี้ยง เป็นต้น เรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น  ผู้กระทำละเมิดต้องชดใช้ค่าเสียหายตามกฎหมาย  แต่หากผู้ทำละเมิดไม่ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายก็ต้องฟ้องร้องดำเนินคดีภายในกำหนดอายุความ 1 ปี นับแต่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448  แต่ในความเป็นจริงในเรื่องดังกล่าวมีกลเม็ดและเทคนิคในการหลีกเลี่ยงไม่ชำระหนี้และอาศัยช่องกฎหมายเอารัดเอาเปรียบกันมากมาย ซึ่งกว่าจะทราบความจริงก็อาจแก้ไขได้ยากหรือไม่อาจแก้ไขได้อีกต่อไปแล้ว สำนักงานฯ ก็ไม่อาจลงลึกในรายละเอียดเพราะอาจมีผู้ประสงค์ร้ายนำเรื่องดังกล่าวไปใช้เอาเปรียบคนอื่นได้  ดังนั้นขอให้พึงระวังว่าอายุความคดีละเมิดมีกำหนด 1 ปี (กรณีรู้การละเมิดและรู้ตัวผู้กระทำผิด) เพราะฉะนั้นการกระทำใดๆ ในเชิงคดีก็ควรปรึกษาทนายความเสมอ มิเช่นนั้นอาจจะต้องได้รับความเสียหายฟรีๆ และไม่มีใครมาเยียวยาความเสียหายต่างๆ อีกด้วย  By www.siaminterlegal.com