ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

วิธีขอให้ศาลลงโทษสถานเบาหรือให้รอการลงโทษทำอย่างไร

            ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 กำหนดว่าผู้ใดกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไม่เกินสามปี ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นได้รับโทษจำคุกมาก่อน หรือปรากฎว่าได้รับโทษจำคุกมาก่อนแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ เมื่อศาลได้คำนึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้นั้นหรือสภาพความผิด หรือเหตุอื่นอันควรปราณีแล้ว เห็นเป็นการสมควร ศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิดแต่รอการกำหนดโทษไว้ หรือกำหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้แล้วปล่อยตัวไป เพื่อให้โอกาสผู้นั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้กำหนดแต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษา โดยจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้ 

             บทกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเรื่องที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการลงโทษสถานเบาหรือให้รอการลงโทษจำคุกไว้ก่อนเพื่อให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดี  ซึ่งศาลจะต้องรู้เรื่องเหตุต่างๆ ที่จะเป็นเหตุให้บรรเทาโทษได้ด้วย  แต่ในทางปฏิบัติศาลก็ไม่อาจทราบได้ว่าเหตุต่างๆ สำหรับจำเลยแต่ละคนเป็นอย่างไรนอกจากศาลจะมีคำสั่งให้สืบเสาะประวัติจำเลยก่อนมีคำพิพากษา  หากไม่มีคำสั่งให้สืบเสาะศาลอาจไม่ทราบเหตุบรรเทาโทษได้ และหากศาลไม่ทราบจำเลยก็จะถูกตัดสินไปตามบทบัญญัติของกฎหมายแต่ละฐานความผิด  ทนายความจึงมีบทบาทเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวโดยมีหน้าที่ต้องนำเสนอข้อเท็จจริงให้ศาลทราบเพื่อให้ลูกความถูกลงโทษในสถานเบาหรือได้รับการรอการลงโทษ เช่น นำเสนอข้อเท็จจริงต่อศาลว่าจำเลยไม่เคยทำผิดใดๆ มาก่อน มีอายุน้อย มีอายุมากหรือชรา ประวัติเป็นคนดีอย่างไร มีสติปัญญาและได้รับการศึกษาอย่างไร มีสุขภาพอย่างไร นิสัยเป็นอย่างไร มีอาชีพ หรือต้องเลี้ยงดูครอบครัว ดูแลลูก ภริยา บิดามารดา ปู่ ย่า ตา ยาย อย่างไรบ้าง หรือเจ็บป่วยด้วยโรคอย่างไร หรือการเข้าไปถูกจองจำในคุกจะได้รับผลอย่างไร และกระทบถึงใครบ้าง เป็นต้น เพื่อให้ศาลพิจารณาและเป็นดุลพิพิจในการลงโทษจำเลยในสถานเบาหรือให้รอการลงโทษจำเลยเพื่อให้โอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดี  ตามบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าว   และการนำเสนอข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นเรื่องความรู้ความเชี่ยวชาญสำหรับทนายความแต่ละคนในการเรียบเรียงและจัดเตรียมเอกสารเพื่อหวังผลให้ศาลได้เมตตาปราณีจำเลยที่ได้หลงผิดกระทำความผิดไปให้ได้มีโอกาสแก้ตัวและเป็นพลเมืองที่ดีต่อไป  By www.siaminterlegal.com