ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทหรือที่ปรึกษากฎหมายโรงงานที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

                  การทำงานในรูปแบบบริษัทขนาดใหญ่หรือกิจการโรงงานอุตสาหกรรมมักจะมีทนายความเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัทหรือที่ปรึกษากฎหมายโรงงาน  ซึ่งเป็นเสมือนผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายประจำตัวผู้บริหารในการคอยให้คำปรึกษาด้านกฎหมายตลอด 24 ชั่วโมง หรือคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจการหรือการประกอบธุรกิจไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหาย  รวมทั้งติดตามหนี้สินต่างๆ อีกด้วย  ลักษณะที่ปรึกษากฎหมายบริษัทหรือที่ปรึกษากฎหมายโรงงานที่ดีนั้นจะต้องมีประสบการณ์ด้านการทำคดีมาเป็นเวลานานไม่ต่ำกว่า 10 ปี และเคยผ่านการว่าความคดีหนี้สิน การบังคับคดี การดำเนินคดีอาญา เช่น พนักงานฉ้อโกง ยักยอก ปลอมเอกสาร ลักทรัพย์นายจ้าง คดีแรงงานต่างๆ นอกจากนี้ต้องเคยผ่านงานด้านการร่างสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ อีกด้วย และที่สำคัญที่สุดคือต้องมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างมากเนื่องจากต้องเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่ต้องสามารถให้คำตอบได้ทันทีเมื่อมีการสอบถามหรือขอความเห็น โดยความรู้ที่ได้รับการศึกษาควรจะต้องผ่านการศึกษาของสำนักฝึกอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาด้วย เนื่องจากเป็นการศึกษากฎหมายในเชิงลึกและใช้งานในทางปฏิบัติโดยตรง  รูปแบบการจ้างนั้นมีหลายรูปแบบ โดยปกติมักมีสองแบบใหญ่ คือ 1.การจ้างเป็นพนักงานประจำตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมาย 2. การเป็นที่ปรึกษากฎหมายแบบรายเดือน  แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่สุดคือความรู้ความเชี่ยวชาญของทนายความแต่ละบุคคลในการให้คำปรึกษาเป็นสำคัญ  By www.siaminterlegal.com