ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การเรียกค่าเสียหายกรณีต่างคนต่างประมาทและคนโดยสารเรียกค่าเสียหายกรณีรถชนกัน

               ในกรณีที่ผู้ตายฝ่ายหนึ่งกับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งต่างขับรถโดยประมาทเลินเล่อพอๆ กันแล้วเกิดการเฉี่ยวชนกันเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย  บิดามารดา บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย สามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายย่อมไม่มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนหรือค่าขาดไร้อุปการะจากคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ เพราะทั้งสองฝ่ายขับรถด้วยความประมาทเลินเล่อพอๆ กัน ค่าเสียหายจึงต่างเรียกจากกันไม่ได้ 

                แต่ถ้าผู้ตายเป็นเพียงคนที่โดยสารรถคันหนึ่งคันใดมาแล้วเกิดการเฉี่ยวชนกันด้วยความประมาทเลินเล่อพอๆ กันทั้งคู่  บิดามารดา บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย สามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายก็มีสิทธิฟ้องคู่กรณีทั้งสองฝ่ายหรือฟ้องฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด รวมทั้งคนขับ นายจ้างของคู่กรณีกรณีขับรถในทางการที่จ้างเพื่อให้ชำระค่าสินไหมทดแทนและค่าขาดไร้อุปการะเต็มจำนวนได้ เพราะคนโดยสารไม่ได้มีส่วนประมาทเลินเล่อด้วย แต่ความเสียหายเกิดจากความประมาทเลินเล่อของคนขับรถทั้งสองเพียงฝ่ายเดียว  ซึ่งการวินิจฉัยว่าประมาทเลินเล่อหรือไม่ต้องดูจากพฤติการณ์ในการขับรถเป็นสำคัญ  By www.siaminterlegal.com