ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ว่าจ้างทำของแต่เกิดความเสียหายแก่คนอื่นต้องรับผิดหรือไม่

              ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 428 กำหนดว่าผู้ว่าจ้างทำของไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกในระหว่างทำการงานที่ว่าจ้าง เว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำหรือในคำสั่งที่ตนให้ไว้หรือในการเลือกหาผู้รับจ้าง  ซึ่งหมายถึงคนที่ว่าจ้างคนอื่นทำการงานใดๆ จะต้องร่วมรับผิดชอบกับคนรับทำงานด้วยหากเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหากงานที่ทำนั้นเป็นงานที่ผู้ว่าจ้างสั่งให้ทำงานที่เป็นละเมิดอยู่แล้ว หรือคำสั่งของผู้ว่าจ้างเป็นละเมิด หรือผู้ว่าจ้างหาผู้รับจ้างทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าจะทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น  ซึ่งคดีพิพาทส่วนมากมักจะเป็นเรื่องการก่อสร้าง หรือเจาะเสาเข็มทำให้สะเทือนบ้านแตกร้าวหรือทรุดของอาคารข้างเคียง การไม่ทำตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตไว้และเกิดความเสียหาย การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร การตกหล่นของเศษวัสดุ เป็นต้น  แต่หากเป็นเรื่องที่ผู้ว่าจ้างไม่ได้มีส่วนผิดด้วยดังกล่าวผู้ว่าจ้างก็ไม่ต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ได้รับความเสียหายด้วย และคงเรียกร้องค่าเสียหายเอาได้แต่เฉพาะผู้รับจ้างเท่านั้น  By www.siaminterlegal.com