ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 31 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

กู้ยืมเงินโดยไม่ได้ทำสัญญากู้จะทำอย่างไร

         

          กฎหมายกำหนดว่าการให้กู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้  แต่ปัญหามันเกิดตรงประเด็นว่าในสังคมไทยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนส่วนมากจะให้กู้ยืมเงินกันโดยไม่มีหลักฐานเสียเป็นส่วนใหญ่  เมื่อถึงกำหนดที่รับปากว่าจะใช้หนี้กลับไม่ใช้หนี้และท้าให้ฟ้องศาล  สนง.ขอเสนอแนะแนวทางในกรณีดังกล่าวว่าเมื่อเป็นหนี้กันก็ต้องใช้หนี้ หนี้เงินกู้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วเพียงแต่ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานที่ใช้ในการฟ้องร้องดำเนินคดีเท่านั้น  ดังนั้นทำอย่างไรให้มีหลักฐานการกู้  ซึ่งวิธีการแก้ไขในกรณีดังกล่าวสามารถกระทำได้หลายอย่าง เช่น ให้ทนายความมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือติดต่อเจรจาหนี้หรือทำเอกสารการยอมรับสภาพหนี้และทำการค้ำประกันหนี้อีกชั้นหนึ่ง  การแปลงหนี้ใหม่  การร้องเรียนให้ลงโทษทางวินัยกรณีผู้กู้เป็นข้าราชการ  หรือการกระทำการอย่างอื่นให้เกิดหลักฐานการกู้ขึ้นหลังจากนั้นจึงฟ้องร้องบังคับคดีได้ตามกฎหมาย  ปัญหาดังกล่าวต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะด้านกฎหมายของทนายความประกอบด้วยเพราะลูกหนี้จะคิดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถดำเนินการด้านกฎหมายได้และจะคอยระมัดระวังตัวอยู่เสมอ  วิธีการบางเรื่องไม่อาจเผยแพร่ในที่นี้ได้แต่ก็เป็นหนทางที่ทำให้ได้รับชำระหนี้มามากแล้วเช่นกัน