ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บิดาไม่ชอบด้วยกฎหมายขอจดทะเบียนว่าเป็นบุตรทำอย่างไร

                ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1548 บิดาจะจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฏหมายได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของเด็กและมารดาเด็ก

                ในกรณีที่เด็กและมารดาเด็กไม่ได้มาให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนให้นายทะเบียนแจ้งการขอจดทะเบียนของบิดาไปยังเด็กและมารดาเด็ก ถ้าเด็กหรือมารดาเด็กไม่คัดค้าน หรือไม่ให้ความยินยอมภายในหกสิบวัน นับแต่การแจ้งนั้นถึงเด็กหรือมารดาเด็กให้สันนิษฐานว่าเด็กหรือมารดาเด็กไม่ให้ความยินยอม ถ้าเด็กหรือมารดาเด็กอยู่นอกประเทศไทยให้ขยายเวลานั้นเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

                 ในกรณีที่เด็กหรือมารดาเด็กคัดค้านว่าผู้ขอจดทะเบียนไม่ใช่บิดาหรือไม่ให้ความยินยอมหรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ การจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรต้องมีคำพิพากษาของศาล

                  เมื่อศาลได้พิพากษาให้บิดาจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรได้ และบิดาได้นำคำพิพากษาไปขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนให้นายทะเบียนดำเนินการจดทะเบียนให้

                 สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นหลักกฎหมาย หากเด็กและมารดาเด็กให้ความยินยอมก็คงไม่มีปัญหานายทะเบียนก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยอาจเรียกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านมาให้ข้อเท็จจริงว่าบิดามารดาได้เป็นสามีภริยาอยู่ร่วมกันจริงหรือไม่ และมีบุตรกันจริงหรือไม่ และจดทะเบียนตามขั้นตอนของทางราชการต่อไป  แต่หากเด็กและมารดาเด็กไม่ยินยอมภายในหกสิบวัน หรือกรณีต่างประเทศหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือไม่มีการคัดค้านใดๆ บิดาก็ต้องยื่นคำร้องต่อศาลให้ทำการไต่สวนและมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้บิดาจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรได้ และนำคำพิพากษาไปยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนต่อไป By www.siaminterlegal.com