ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ถูกค้างชำระหรือเบี้ยวค่าสินค้าควรระวังหนี้สูญ

            ในปัจจุบันบริษัทห้างร้านหรือโรงงานต่างๆ ล้วนหนีไม่พ้นการที่ต้องเจรจาธุรกิจหรือติดต่อซื้อขายทางธุรกิจแทบทุกวัน ปัญหาที่พบอย่างแน่นอนคือการไม่ยอมจ่ายค่าสินค้าหรือการผลัดวันประกันพรุ่งบิดพริ้วไม่ยอมจ่ายค่าสินค้า การกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องผู้ซื้อกระทำผิดสัญญาซื้อขายอย่างชัดเจน และหลายคนอาจสงสัยอีกว่าไม่มีการทำสัญญาซื้อขายกันไว้จะฟ้องได้หรือไม่ ซึ่งตามกฎหมายในกรณีซื้อขายสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้มีราคาที่ตกลงกันตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปหากได้มีการวางมัดจำไว้ หรือมีการชำระราคาบางส่วน หรือได้ส่งมอบของไปแล้วทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดลงชื่อผู้ซื้อไว้ก็ย่อมสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้ตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 วรรคสองและวรรคสาม

            โดยสิ่งที่หลายบริษัทยังไม่ระมัดระวังสำหรับประเด็นดังกล่าวคือเรื่องอายุความการฟ้องร้อง ซึ่งหากผู้ซื้อไม่ได้ซื้อสินค้าไปใช้เพื่อกิจการของฝ่ายผู้ซื้อเอง  การฟ้องเรียกค่าของที่ส่งมอบต้องฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ 2 ปีนับแต่วันผิดนัดไม่ชำระด้วยตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34 (1)  แต่หากไม่ใช่กรณีดังกล่าวก็มีอายุความ 5 ปี ตามมาตรา 193/33  ดังนั้นหากผู้ขายปล่อยปล่อยปะละเลยไม่สนใจเรื่องดังกล่าวอาจทำให้หนี้สูญได้หากจำเลยยกปัญหาเรื่องอายุความมาต่อสู้และต้องแพ้คดีในที่สุด ผู้ซื้อจึงพยายามกล่าวอ้างว่าขอเวลาหาเงินหรือขอผลัดผ่อนเพื่อหวังว่าผู้ขายไม่ทราบเรื่องข้อกฎหมายดังกล่าวและล่วงเลยกำหนดอายุความและปล่อยให้ผู้ขายฟ้องเพื่อที่จะยกเรื่องอายุความขึ้นต่อสู้และไม่ต้องใช้หนี้ค่าสินค้าด้วย บางกรณีก็จะต่อสู้ว่าสินค้าไม่ได้คุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้รับมอบสินค้า ไม่ได้ตกลงซื้อขาย ไม่ได้สั่งซื้อ คนสั่งซื้อไม่ใช่กรรมการบริษัท คนรับของไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือกรรมการบริษัท สถานที่ส่งสินค้าไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันและไม่ได้รับของ ไม่มีลายมือชื่อผู้รับของ มีการแปลงหนี้ใหม่ไปแล้ว หนี้ซื้อขายระงับไปแล้ว หนี้เป็นโมฆะ เป็นต้น ประเด็นดังกล่าวสำนักงานได้พบปะเจอมาแล้วทั้งสิ้นจึงนำมาตั้งข้อสังเกตุให้ทราบกันต่อไป

             เรื่องดังกล่าวบางทีแพ้ชนะกันด้วยข้อกฎหมายและทางเทคนิคชั้นเชิงของการดำเนินคดีและการวางแผนข้อเท็จจริงหรือการเตรียมการกลโกงมาก่อน หากผู้ประกอบการรู้ไม่เท่าทันก็ต้องสูญเสียหนี้หรือไม่ได้รับชำระหนี้ใดๆ และยังไม่อาจตัดหนี้สูญได้อีกด้วย หลายคนเห็นว่าเรื่องซื้อขายง่ายๆ แต่ความเป็นจริงมันยุ่งยากพอสมควรและมีเงื่อนแง่ทำให้หนี้สูญพอสมควร  By www.siaminterlegal.com