ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างก่อสร้างทิ้งงานทำอย่างไร

                 ปัญหาการทิ้งงานของผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างก่อสร้างนั้นเกิดขึ้นมากในปัจจุบัน และมีคดีพิพาทกันที่ศาลจำนวนไม่น้อย ซึ่งการทิ้งงานส่วนมากจะเกิดขึ้นหลังจากงานในส่วนงานฐานราก เพราะงานฐานรากจะได้กำไรมากที่สุดหลังจากนั้นก็จะเกิดปัญหาการทิ้งงาน ผู้ว่าจ้างเองก็ต้องเร่งรัดให้ผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จให้ได้มาตรฐานคุณภาพด้านวิศวกรรมด้วย เมื่อมีการเร่งรัดกันมากๆ ก็จะมีปัญหาโต้แย้งกัน เช่น ไม่ยอมมาทำงาน ส่งคนมาทำงานน้อย ทำงานล่าช้า ทำงานไม่ได้คุณภาพและเสียหาย เพื่อให้ผู้ว่าจ้างเกิดการเบื่อหน่ายและเลิกจ้างไปเอง ผู้รับจ้างก็มักจะอ้างว่าไม่ได้ทิ้งงานแต่เกิดจากผู้ว่าจ้างเลิกสัญญาและทำผิดสัญญาก่อนเอง  ปัญหาแบบนี้เป็นปัญหาที่จุกจิกมาก หากมีปัญหาขึ้นแล้วก็ต้องรีบดำเนินการแก้ไขอย่าได้ปล่อยให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบในเชิงกฎหมายขึ้น และยิ่งปล่อยไว้นานความเสียหายจะยิ่งมากขึ้นและทำการแก้ไขได้ยากเพราะอาจต้องรื้องานเก่าและทำใหม่งานก็จะยิ่งเสียหายมากขึ้นไปอีก รวบทั้งอาจเกิดปัญหาการเรียกร้องเบี้ยปรับว่าจะคิดได้หรือไม่อย่างไรอีกด้วย ซึ่งหลายคนคิดว่าเมื่อกำหนดเบี้ยปรับหรือค่าปรับไว้แล้วก็ต้องเป็นไปตามที่ตกลงกัน ซึ่งในทางกฎหมายไม่ใช่เช่นนั้น ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาการทิ้งงานแล้วผู้ว่าจ้างก็ควรต้องให้ทนายความออกหนังสือแจ้งให้เขามาทำงานตามสัญญาที่ตกลงกันหากไม่มาทำงานหรือไม่ติดต่อใดๆ ก็ต้องบอกเลิกสัญญาและแจ้งให้ผู้รับจ้างชำระค่าเสียหายจากการที่ต้องไปว่าจ้างผู้รับเหมารายอื่นมาทำงานแก้ไขงานเดิมและทำงานใหม่ต่อไปด้วย  หากยังไม่ดำเนินการชำระค่าเสียหายใดๆ อีกก็มีความจำเป็นต้องฟ้องคดีต่อศาลเป็นที่พึ่งบังคับผู้รับจ้างต่อไป  By www.siaminterlegal.com