ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


บริการว่าความและแก้ต่างคดีทุกประเภททั่วราชอาณาจักร

และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายฟรี โทร. 083-8258712
คดีมรดก
ปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทหลายลำดับชั้น เช่น บุตร บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ น้องต่างๆ รวมทั้งบุตรนอกกฎหมาย หรือบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น การร้องต่อศาลเพื่อเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย หรือการคัดค้านการเป็นผู้จัดการมรดก หรือการฟ้องร้องผู้จัดการมรดกที่แบ่งปันทรัพย์มรดกโดยไม่ถูกต้องเท่าเทียมหรือโดยมิชอบประการใดๆ รวมถึงการทำพินัยกรรมชนิดต่างๆ เป็นต้น

คดีครอบครัว
ปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในตัวเด็กหรือชายหนุ่มหญิงสาวเกี่ยวกับเรื่องการชู้สาว การผิดสัญญาหมั้น ของหมั้น สินสอด การจดทะเบียนสมรสซ้อน ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา หนี้สินระหว่างสามีภริยา ภริยาหลวง ภริยาน้อย บุตรนอกกฎหมาย อำนาจปกครองบุตร ค่าเลี้ยงดู ค่าอุปการะ ค่าทดแทนจากชู้ต่างๆ การหย่า และแบ่งปันสินสมรส เป็นต้นคดีผิดสัญญา
ปัญหาเกี่ยวกับการผิดสัญญาทางแพ่งต่างๆ เช่น ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ขายฝาก สัญญาว่าจ้างประเภทต่างๆ ละเมิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ซึ่งเกิดจากเหตุที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือกระทำการงานไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็นเหตุให้ต้องเกิดความรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าปรับล่าช้าต่างๆ หรือให้ทำการส่งมอบทรัพย์สินแก่กันหรือให้ชำระหนี้ตามสัญญา เป็นต้น

คดีอาญา
ปัญหาเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาข้อหาต่างๆ เช่น ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก รับของโจร โกงเจ้าหนี้ ทำให้เสียทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย ทะเลาะวิวาท เจตนาฆ่า หมิ่นประมาท  รวมทั้งการจ้างวาน บ่งการ ใช้ หรือมีส่วนร่วมกระทำผิดในลักษณะใดๆ ตลอดจนความผิดตามพระราชบัญญัติต่างๆ ที่มีโทษตามกฎหมายอาญา เช่น ยาเสพติดประเภทต่างๆ ศุลกากร คนต่างด้าวเข้าเมือง อาวุธปืน ป่าไม้ เป็นต้นคดีแรงงาน
ปัญหาเกี่ยวกับการผิดสัญญาจ้างแรงงานอันเกิดจากลูกจ้างกระทำละเมิดต่อนายจ้าง เช่น ลักทรัพย์นายจ้าง ประมาทในหน้าที่การงานเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ยักยอกเงินนายจ้าง หรือปัญหาเกิดจากการถูกนายจ้างเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือการลวนลามของนายจ้างต่อลูกจ้าง  ปัญหาความรับผิดของการค้ำประกันการทำงาน การเรียกค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมต่างๆ เป็นต้น

อนุญาโตตุลาการ
ปัญหาเกี่ยวกับการตกลงหรือการระงับข้อพิพาทโดยหน่วยงานอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศหรือการผิดสัญญาว่าจ้างต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นการยื่นข้อเรียกร้อง การทำคำคัดค้านข้อเรียกร้อง หรือการยื่นข้อเรียกร้องแย้ง  ตลอดจนการไกล่เกลี่ยหรือสืบพยานในกระบวนการชั้นอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งยื่นฟ้องคดีเพื่อให้ศาลบังคับให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ เป็นต้นคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
ปัญหาเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า (ยี่ห้อ) สิทธิบัตร (การประดิษฐ์หรือสูตรความลับทางการค้า) หรือเครื่องจักรในกระบวนการผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการผิดสัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือการลอกเลียนทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือความผิดเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ เช่น การซื้อขายระหว่างประเทศ การเดินเรือในมหาสมุทร การนำเข้า ส่งออก ความเสียหายเกิดจากสินค้าเสียหายหรือสูญหายระหว่างขนส่ง หรือการผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ค่าสินค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น

งานจดทะเบียน
งานด้านการจดทะเบียนต่างๆ เช่น การจัดตั้งบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในนิติบุคคล การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (ยี่ห้อ) การจดทะเบียนสิทธิบัตร (การประดิษฐ์และสูตรการผลิต) การจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาสิทธิของการเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการขอใบอนุญาตทำงาน การรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (โนตารีพับลิค) VISA และ BOI เป็นต้น