ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำนักงาน รับปรึกษาด้านกฎหมายฟรี จ้างทนายว่าความทั่วราชอาณาจักร


บริการรับว่าความ แก้ต่างคดีทุก ๆ ประเภททั่วราชอาณาจักร

และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายฟรี โทร. 083-8258712
คดีแพ่ง
ปัญหาเกี่ยวกับการผิดสัญญาประเภทต่างๆ เช่น มัดจำ เบี้ยปรับ การกระทำละเมิด ประกันชีวิต ประกันภัย ตัวแทน นายหน้า ตั๋วเงิน เช็ค สัญญาว่าจ้าง กู้ยืม ค้ำประกัน ซื้อขาย เช่าซื้อ เช่าทรัพย์ ที่ดิน กรรมสิทธิ์รวม ครอบครัว มรดก พินัยกรรม ผู้จัดการมรดก แบ่งทรัพย์มรดก การร่างและตรวจสัญญา การจัดทำพินัยกรรม เป็นต้น


คดีอาญา
ปัญหาเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาข้อหาต่างๆ เช่น ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก รับของโจร โกงเจ้าหนี้ ทำให้เสียทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย ทะเลาะวิวาท เจตนาฆ่า หมิ่นประมาท  รวมทั้งการจ้างวาน บ่งการ ใช้ หรือมีส่วนร่วมกระทำผิดในลักษณะใดๆ ตลอดจนความผิดตามพระราชบัญญัติต่างๆ ที่มีโทษตามกฎหมายอาญา เช่น ยาเสพติดประเภทต่างๆ ศุลกากร คนต่างด้าวเข้าเมือง อาวุธปืน ป่าไม้ เป็นต้น
คดีแรงงาน
ปัญหาเกี่ยวกับการผิดสัญญาจ้างแรงงานอันเกิดจากลูกจ้างกระทำละเมิดต่อนายจ้าง เช่น ลักทรัพย์นายจ้าง ประมาทในหน้าที่การงานเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ยักยอกเงินนายจ้าง หรือปัญหาเกิดจากการถูกนายจ้างเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือการลวนลามของนายจ้างต่อลูกจ้าง  ปัญหาความรับผิดของการค้ำประกันการทำงาน การเรียกค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมต่างๆ เป็นต้น

คดีปกครอง
ปัญหาเกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจตามกฎหมายออกคำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร หรือมีการกระทำละเมิดหรือต้องรับผิดอย่างอื่นใดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองงานอุทธรณ์ และแก้อุทธรณ์
การจัดทำคำฟ้องอุทธรณ์คดีแพ่ง คดีอาญา หรือกฎหมายพิเศษอื่นๆ กรณีไม่พอใจผลคำตัดสินในคำพิพากษา  และกรณีการแก้อุทธรณ์คดีต่างๆ  โดยการอุทธรณ์หรือแก้อุทธรณ์ให้เป็นไปถูกต้องตามข้อกฎหมาย น้ำหนักพยานหลักฐาน หรือแนวคำพิพากษาศาลฏีกา หรือการหักล้างพยานหลักฐานน้ำหนักการรับฟังข้อเท็จจริงต่อศาลในทางที่ถูกต้องมีเหตุมีผลหรือสอดคล้องกัน

งานฏีกา แก้ฏีกา และขออนุญาตฏีกา
การจัดทำคำฟ้องฏีกา การขออนุญาตฏีกาให้เป็นไปตามเงื่อนไขกฎหมายฉบับใหม่ล่าสุด เหตุผลที่ศาลควรจะต้องรับฏีกา เหตุผลต่างๆ ที่หักล้างพยานหลักฐาน และน้ำหนักพยานหลักฐานที่สมเหตุสมผล  การแก้ฏีกาให้ศาลเห็นเหตุผลทางกฎหมาย หรือน้ำหนักพยานหลักฐานที่ควรจะเป็นตามหลักการ หรือแนวคำตัดสินของศาลฏีกาต่างๆงานวางแผนคดี การให้คำปรึกษากฎหมาย งานติดตามหนี้สิน
งานแก้ไขปัญหาทางคดีที่ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานในการฟ้องร้อง หรือการติดตามหนี้สินที่มีโอกาสเกิดหนี้สูญ หรือหนี้ที่ไม่ฟ้องคดีจนขาดอายุความ การวางแผนทางคดี และการให้คำปรึกษาถึงเทคนิคต่างๆ ทางกฎหมายหรือช่องทางแก้ไขปัญหาจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง  ตลอดจนเทคนิคการทำให้เกิดพยานหลักฐานแห่งการฟ้อง หรือปัญหาการทวงถามหนี้ติดตามหนี้ให้ได้รับชำระหนี้

งานบังคับคดี
การบังคับชำระหนี้ภายหลังศาลมีคำพิพากษาแล้ว การสืบหาทรัพย์ การยึดทรัพย์  การอายัดเงินเดือนหรือสิทธิเรียกร้องต่างๆ เพื่อนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดชำระหนี้ตามคำพิพากษา  รวมตลอดทั้งการร้องขัดทรัพย์ในกรณีเจ้าหนี้ยึดทรัพย์ของบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ลูกหนี้ หรือการร้องขอกันส่วนกรณีตนเองมีส่วนในทรัพย์สินที่จะต้องถูกขายทอดตลาดหรือร้องขอเฉลี่ยทรัพย์กรณีมีเจ้าหนี้หลายรายแย่งทรัพย์สินลูกหนี้ที่มีจำนวนจำกัดเพื่อชำระหนี้ของตน เป็นต้น