ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ขับรถชนคนตายอย่างไรไม่ให้ติดคุก

               คนทั่วไปมักเข้าใจกันว่าหากขับรถชนคนคนขับผิดเสมอ คำกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงเสมอไป หรือคำกล่าวที่ว่ารถใหญ่ผิดเสมอก็ไม่แน่เสมอไปเช่นเดียวกัน เพราะตามกฎหมายนั้นคนขับรถจะมีความผิดก็ต่อเมื่อกระทำโดยเจตนาหรือกระทำโดยประมาทเท่านั้น  แต่หากปรากฎว่าคนขับไม่ได้ขับชนโดยเจตนาชนคน และไม่ได้ขับรถโดยประมาทชนคนแล้ว คนขับรถก็จะไม่มีความผิดใดๆ เลย ยกเว้นแต่ว่าคนขับจะชนแล้วหนีเท่านั้น ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  นอกจากนี้ยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บ หรือบาดเจ็บสาหัส หรือตายด้วย แล้วแต่ความร้ายแรงของพฤติการณ์ในแต่ละข้อหาตามมาตรา 390 , 300 , 291  ซึ่งมีโทษจำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับด้วย  นอกจากนี้คนขับ รวมทั้งนายจ้างยังต้องร่วมรับผิดชำระหนี้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในทางแพ่งอีกด้วย  ซึ่งจะเห็นได้ว่าความผิดอันเกิดจากการขับรถมีหลายข้อหาและมีความผิดเกี่ยวข้องกันหลายส่วน เพราะฉะนั้นประเด็นการชี้ขาดหรือวินิจฉัยคดีในชั้นต้นของทนายความและพนักงานสอบสวนล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นด่านแรกของการดำเนินคดี และเมื่อเกิดเหตุขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ขับรถเอง นายจ้างของผู้ขับ หรือแม้กระทั่งผู้ที่ได้รับความเสียหายก็ควรต้องรีบปรึกษาทนายความและให้ทนายความเข้าเจรจาเรื่องสินไหมทดแทนทันที รวมทั้งการเข้าร่วมฟังการสอบสวนหรือพิจารณาการสอบสวนของพนักงานสอบสวนอย่างละเอียดอีกด้วยว่ามีการสั่งคดีไปในแนวทางใด และมีความถูกต้องหรือไม่ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการดำเนินคดีตามอีกหลายส่วนเพื่อไม่ได้เกิดความเสียเปรียบในทางคดี รวมทั้งยังก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมอีกด้วย  By www.siaminterlegal.com

Written on 14 ธันวาคม 2012, 05.02 by admin
civil-case          การฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลในฐานะเป็นโจทก์ผู้เรียกร้องหรือผู้ร้องกรณีจำต้องใช้สิทธิทางศาล  ตลอดจนการต่อสู้คดีในฐานะจำเลยเพื่อให้พ้นจากความรับผิดหรือการชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ แก่โจทก์  หรือการยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาล  โดยกระบวนการเริ่มต้นคดีจะเริ่มจากการออกหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือการออกหนังสือปฏิเสธการชำระหนี้ด้วยเหตุผลต่างๆ หรือการสร้างพยานหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เพื่อประโยชน์แก่รูปคดีในลักษณะทางแพ่ง เช่น การผิดสัญญาเช่า...
Written on 14 ธันวาคม 2012, 05.04 by admin
criminal-case          การฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลในฐานะเป็นโจทก์ผู้ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการกระทำความผิดของจำเลยกรณีฟ้องร้องดำเนินคดีด้วยตนเอง หรือการขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการเพื่อทำการตรวจสอบการดำเนินคดีของอัยการให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องรัดกุม ตลอดจนการต่อสู้ในฐานะจำเลยให้พ้นความรับผิดและให้ศาลเห็นว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์และไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้อง โดยกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่การตระเตรียมพยานหลักฐาน แนวทางการดำเนินคดี การประกันตัวผู้ต้องหา...
Written on 14 ธันวาคม 2012, 05.05 by admin
case-law          การฟ้องร้องดำเนินคดีในฐานะเป็นโจทก์ผู้เรียกร้อง หรือการยื่นคำร้องต่อศาลเมื่อมีกรณีจำต้องใช้สิทธิทางศาล  หรือการต่อสู้คดีในฐานะจำเลย หรือการร้องคัดค้านคำร้องขอใดๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายลักษณะพิเศษเฉพาะทาง เช่น กฎหมายแรงงาน (ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินคดีโดยนายจ้างฟ้องลูกจ้างหรือลูกจ้างฟ้องนายจ้างจากกรณีการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือเรียกร้องค่าจ้างต่างๆ) กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์...
Written on 14 ธันวาคม 2012, 05.09 by admin
credit-management          การเจรจาทวงหนี้ประเภทต่างๆ ทางโทรศัพท์ การออกหนังสือทวงถาม การติดตามทวงถามที่ภูมิลำเนาของลูกหนี้  รวมทั้งการเจรจาต่อรองด้วยเงื่อนไขต่างๆ กับเจ้าหนี้ ธนาคาร ไฟแนนท์หรือสถาบันการเงินประเภทอื่นๆ  ตลอดจนการประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี ระหว่างดำเนินคดี และหลังศาลตัดสินคดีแล้ว  รวมทั้งการนำชี้จับ ตรวจสอบทรัพย์สิน ประวัติของบุคคล และพฤติกรรมความประพฤติหรือการเป็นชู้ต่างๆ ...
Written on 14 ธันวาคม 2012, 05.10 by admin
executionการบังคับชำระหนี้ภายหลังศาลมีคำพิพากษาแล้ว ได้แก่ การยึดทรัพย์  การอายัดเงินเดือนหรือสิทธิเรียกร้องต่างๆ เพื่อนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดชำระหนี้ตามคำพิพากษา  รวมตลอดทั้งการร้องขัดทรัพย์ในกรณีเจ้าหนี้ยึดทรัพย์ของบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ลูกหนี้ หรือการร้องขอกันส่วนกรณีตนเองมีส่วนในทรัพย์สินที่จะต้องถูกขายทอดตลาดหรือร้องขอเฉลี่ยทรัพย์กรณีมีเจ้าหนี้หลายรายแย่งทรัพย์สินลูกหนี้ที่มีจำนวนจำกัดเพื่อชำระหนี้ของตน...
Written on 14 ธันวาคม 2012, 05.12 by admin
arbitration          การเจรจาหรือระงับข้อพิพาทโดยหน่วยงานอนุญาโตตุลาการ  โดยการเป็นผู้เรียกร้องยื่นข้อเรียกร้องให้ปฏิบัติตามสัญญาหรือการชดใช้ค่าเสียหาย  หรือการต่อสู้โดยทำคำคัดค้านข้อเรียกร้องและเรียกร้องแย้งของผู้ถูกเรียกร้องอันเกิดจากการผิดสัญญาระหว่างประเทศ  รวมทั้งการไกล่เกลี่ย การคัดเลือกอนุญาโตตุลาการ การสืบพยานในชั้นอนุญาโตตุลาการ หรือการฟ้องคดีบังคับตามคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลการ...
Written on 14 ธันวาคม 2012, 05.13 by admin
notary-public          การนำเอกสารต่างๆ ไปใช้ในต่างประเทศ เช่น ศึกษาต่อ ใช้อ้างอิงในศาลต่างประเทศ  ใช้ในหน่วยงานราชการในต่างประเทศ หรือต่อบริษัทเอกชนในต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาต่อกัน  โดยการรับรองลายมือชื่อว่าได้ลงชื่อต่อหน้า การรับรองคำแปลเอกสาร การรับรองสำเนาเอกสารว่าตรงตามต้นฉบับ การรับรองจำนวนและรายชื่อกรรมการบริษัทว่าตรงต่อความจริง และผู้ที่ทำการรับรองได้จะต้องได้รับใบอนุญาตให้ทำหน้าที่โนตารีพับลิคจากสภาทนายความด้วย...
Written on 30 ธันวาคม 2012, 01.27 by admin
registering          การดำเนินการจดทะเบียนต่างๆ เช่น การจัดตั้งบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในนิติบุคคล การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (ยี่ห้อ) การจดทะเบียนสิทธิบัตร (การประดิษฐ์และสูตรการผลิต) การจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาสิทธิของการเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญา  รวมทั้งการขอใบอนุญาตทำงาน VISA และ BOI...
Written on 26 สิงหาคม 2014, 04.41 by admin
2014-08-26-04-58-02               คนทั่วไปมักเข้าใจกันว่าหากขับรถชนคนคนขับผิดเสมอ คำกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงเสมอไป หรือคำกล่าวที่ว่ารถใหญ่ผิดเสมอก็ไม่แน่เสมอไปเช่นเดียวกัน เพราะตามกฎหมายนั้นคนขับรถจะมีความผิดก็ต่อเมื่อกระทำโดยเจตนาหรือกระทำโดยประมาทเท่านั้น  แต่หากปรากฎว่าคนขับไม่ได้ขับชนโดยเจตนาชนคน และไม่ได้ขับรถโดยประมาทชนคนแล้ว คนขับรถก็จะไม่มีความผิดใดๆ เลย ยกเว้นแต่ว่าคนขับจะชนแล้วหนีเท่านั้น ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน...
Written on 01 กันยายน 2017, 00.16 by admin
2017-09-01-00-34-33              ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาหรือการรับจ้างทำการงานอื่นๆ มีจำนวนมากหลายลักษณะ ปัญหาที่เกิดขึ้นมากคือทำงานแล้วเสร็จหรือทำงานไปแล้วเมื่อถึงกำหนดจ่ายเงินเป็นรายงวดกลับไม่ยอมจ่าย โดยอ้างว่างานไม่เรียบร้อย ไม่สมบูรณ์ หรือชำรุดบกพร่องบ้าง  บางครั้งผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบธุรกิจได้ทดรองเงินจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ไปก่อนและมาเรียกเก็บในภายหลัง  ผู้รับเหมาหลายรายที่ประสบกับปัญหานี้คือถูกผู้ว่าจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง...