ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หมอหรือแพทย์วินิจฉัยโรคผิดเกิดความเสียหายทำอย่างไร

                     การวินิจฉัยโรคของแพทย์นั้นเป็นการวินิจฉัยตามหลักการทางการแพยท์  โดยหากมีการวินิจฉัยจากพยานเอกสาร เช่น เอกสารการแสกนสมอง หรือร่างกาย หรือการตรวจเช็คร่างกายด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แล้วโดยเห็นความเจ็บป่วยจนชัดเจน แต่แพทย์ยังวินิจฉัยโรคผิดทั้งที่ปรากฎในเอกสารชัดเจนและทำให้ได้รับความเสียหาย เช่น สูญเสียค่ายารักษาโรค อวัยวะเสียหายจากการรักษาไม่ทันท่วงที หรืออาการเจ็บป่วยจากการวินิจฉัยที่ผิดพลาดก็ถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของแพทย์ที่ทำการรักษา และหากเป็นโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลก็ต้องร่วมกันรับผิดกับแพทย์คนดังกล่าวด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420  โดยแพทย์และโรงพยาบาลต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่ายารักษาโรคที่ผิด ค่าใช้จ่ายทุกประเภท ค่าเสียหายจากอวัยวะเสียหายหรือไม่สมบูรณ์อันเกิดจากการรักษาที่ผิดพลาด  โดยต้องฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ 1 ปี นับแต่รู้เรื่องละเมิดและรู้ตัวผู้กระทำละเมิดด้วย  บางกรณีโรงพยาบาลหรือแพทยสภาอาจมีการเจรจาค่าเสียหายแก่กัน โดยผู้ป่วยต้องพึงระวังว่าอาจเป็นการเจรจาค่าเสียหายจนเกิดอายุความดังกล่าวด้วย แต่หากตกลงกันได้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้รับการเยียวยา  อีกทั้งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคเฉพาะทางและมีพยานเอกสารอยู่ในความครอบครองของโรงพยาบาลท่านต้องขอเวชระเบียนและเก็บรวบรวมเอกสารให้ได้มากที่สุดเพราะบางกรณีอาจมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารได้  By www.siaminterlegal.com