ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนไฟแนนท์ฟ้องขายขาดทุนผู้ค้ำประกันต่อสู้คดีอย่างไร วิธีต่อสู้คดีของผู้ค้ำประกันในคดีเช่าซื้อรถยนต์ ผู้ค้ำประกันโดนฟ้องคดีเช่าซื้อทำอย่างไร ผู้ค้ำประกันต่อสู้คดีตามกฎหมายใหม่อย่างไร ผู้ค้ำประกันไม่ต้องรับผิดในคดีเช่าซื้ออย่างไร

               หนี้ค่าเช่าซื้อรถยนต์นั้นมีกำหนดชัดเจนแล้ว ถือว่าผิดนัดทันทีตามกำหนดเวลาที่ตกลงกัน ไม่ใช่ต้องรอให้ครบกำหนดสามงวดติดต่อก่อนแต่อย่างใด  ซึ่งไฟแนน์ต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อผิดนัด  หากส่งภายหลังกำหนดดังกล่าวผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นภายหลังพ้นกำหนดดังกล่าว  การที่ไฟแนนท์นำรถยนต์ไปออกขายทอดตลาดและมียอดส่วนต่างนั้น ค่าขาดราคาเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขายทอดตลาดรถยนต์ที่พ้นกำหนดหกสิบวันดังกล่าวแล้ว  ผู้ค้ำประกันจึงไม่ต้องรับผิดชอบ  ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องหยิบยกตั้งประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงต่างๆ ให้ศาลเห็น และนำสืบพยานหลักฐานต่อศาลให้เชื่อว่าผู้ค้ำประกันไม่ต้องรับผิดเพราะเหตุใด  ฉะนั้นผู้ค้ำประกันต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการค้ำประกันที่แก้ไขฉบับใหม่ล่าสุดด้วย  เพื่อให้เกิดประเด็นในคำให้การที่ศาลจะนำมาพิจารณาพิพากษาเกี่ยวกับตัวผู้ค้ำประกันต่อไป  By www.siaminterlegal.com