ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ครอบครองปรปักษ์แต่เจ้าของที่ดินนำที่ดินไปจำนองผู้ครอบครองปรปักษ์ได้กรรมสิทธิ์หรือไม่ ครอบครองปรปักษ์เจ้าของที่ดินนำที่ดินไปจำนองผู้รับจำนองมีสิทธิดีกว่าผู้ครอบครองปรปักษ์หรือไม่ ผู้ครอบครองปรปักษ์กับผู้รับจำนองใครมีสิทธิดีกว่ากัน

                         กรณีพิพาทกันระหว่างผู้ครอบครองปรปักษ์และผู้รับจำนองใครจะมีสิทธิดีกว่ากัน  เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นได้เนื่องจากในระหว่างการครอบครองปรปักษ์ยังไม่ครบสิบปี เจ้าของที่ดินพอรู้ว่าโดนครอบครองจึงหาวิธีไม่ให้เสียที่ดินไปโดยนำไปจำนองกับบุคคลภายนอก หรือไม่รู้ว่ามีคนครอบครองปรปักษ์แต่นำที่ดินไปจำนอง  หลังจากนั้นเมื่อครอบครองครบกำหนดสิบปีผู้ครอบครองปรปักษ์จึงร้องขอต่อศาลทำให้เป็นปัญหากันขึ้น  ฝายผู้ครอบครองอ้างว่าได้ครอบครองครบสิบปีแล้ว ส่วนเจ้าของที่ดินอ้างว่าในระหว่างยังไม่ครบสิบปีได้นำที่ดินไปจดจำนองบุคคลภายนอกแล้วโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนแล้วทำให้การครอบครองยังไม่ครบสิบปี  และผู้รับจำนองได้รับความคุ้มครอง  ซึ่งปัญหาดังกล่าวผู้รับจำนองเป็นบุคคลภายนอกหากกระทำการโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนจำนองแล้วย่อมได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 1299 วรรคสอง  สิทธิจำนองจึงติดไปกับที่ดิน  เมื่อต่อมาครอบครองปรปักษ์ครบสิบปีในภายหลังผู้ครอบครองปรปักษ์จะอ้างการครอบครองปรปักษ์เพื่อเพิกถอนการจดทะเบียนจำนองไม่ได้  By www.siaminterlegal.com