ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ลูกหนี้ตายทำอย่างไร ลูกหนี้ตายหนี้สูญหรือไม่ ผู้กู้ตายทำอย่างไร ผู้จัดการมรดกต่อสู้คดีอย่างไร

        ถ้าลูกหนี้ตาย หรือกรณีถ้าลูกหนี้ได้กู้ยืมเงินมาแล้วแต่ยังไม่ครบกำหนดชำระหนี้ลูกหนี้กลับตายไปก่อน  เจ้าหนี้ต้องฟ้องผู้จัดการมรดกของลูกหนี้หรือฟ้องบรรดาทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิได้รับมรดกของลูกหนี้ ซึ่งอาจจะเป็นสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้สืบสันดานของลูกหนี้ มารดาหรือบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกหนี้หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาของลูกหนี้ที่เป็นทายาทที่มีสิทธิได้รับมรดกของลูกหนี้ภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่เจ้าหนี้ได้รู้ถึงความตายของลูกหนี้หรือควรได้รู้ถึงความตายของลูกหนี้ด้วย  มิเช่นนั้นจะทำให้คดีขาดอายุความได้ และอาจทำให้ไม่ได้รับชำระหนี้ใดๆ อีกต่อไป  ส่วนผู้จัดการมรดกหรือบรรดาทายาทหากเห็นว่าไม่ควรต้องชำระหนี้ด้วยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายก็สามารถต่อสู้คดีว่าไม่ต้องชำระหนี้ตามฟ้องด้วยเหตุผลของกฎหมายต่างๆ ได้เช่นเดียวกัน  ดังนั้นเมื่อลูกหนี้ตายไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ในหนี้อะไรก็ตามกฎหมายบัญญัติให้ต้องฟ้องคดีภายใน 1 ปีดังกล่าวตามกฎหมาย หากไม่ฟ้องอาจถูกต่อสู้คดีว่าคดีขาดอายุความเป็นเหตุให้คดีถูกยกฟ้องได้  และไม่ต้องคำนึงว่าหนี้ดังกล่าวจะมีการผิดนัดแล้วหรือไม่  โดยบุคคลส่วนมากมักเห็นว่าหนี้ยังไม่มีการผิดนัดจึงไม่ฟ้องคดีอันอาจเป็นเหตุให้เสียเปรียบในทางคดีได้เช่นเดียวกัน  By www.siaminterlegal.com