ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ครอบครองยาบ้าเพื่อจำหน่าย ครอบครองยาไอซ์เพื่อจำหน่าย การต่อสู้คดีข้อหาครอบครองยาบ้าหรือยาไอซ์เพื่อจำหน่ายตามกฎหมายใหม่

                ยาบ้าและยาไอซ์เป็นยาเสพติดที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 กำหนดห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1  และหากมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัม (0.375 กรัม)  หรือมียาเสพติดผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป (15 เม็ด) หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป ถือว่าเป็นการครอบครองเพื่อจำหน่าย

                ความผิดฐานเพื่อจำหน่ายดังกล่าวตามกฎหมายฉบับใหม่กำหนดให้เป็นบทสันนิษฐานไม่เด็ดขาด โดยเปิดโอกาสให้จำเลยสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงหักล้างได้ว่าไม่ได้กระทำการเพื่อจำหน่าย  หากนำสืบหักล้างได้ศาลก็ลงโทษเพียงฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองเท่านั้น  ซึ่งการนำสืบหักล้างนั้นต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และพฤติการณ์ในคดีเป็นสำคัญ  By www.siaminterlegal.com