ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้จัดการมรดกแอบโอนที่ดินเป็นของตนเองแล้วนำไปขายต่อให้คนอื่นทำอย่างไร ฟ้องผู้จัดการมรดกโอนขายที่ดินให้คนอื่นทำอย่างไร อายุความฟ้องผู้จัดการมรดก ประเด็นอุทธรณ์ฏีกาคดีฟ้องผู้จัดการมรดก

                    ทรัพย์มรดกย่อมตกทอดแก่ทายาทเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย  ผู้จัดการมรดกมีเพียงสิทธิและหน้าที่แบ่งปันแก่ทายาทตามกฎหมายเท่านั้น  การที่ผู้จัดการมรดกทำการโอนที่ดินมรดกเป็นชื่อของตนเองแล้วนำไปขายต่อให้กับบุคคลอื่นโดยทายาทอื่นไม่ยินยอมรู้เห็น  แม้บุคคลอื่นจะซื้อมาโดยสุจริต เสียค่าตอบแทน และได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วก็ไม่ได้สิทธิในที่ดินมรดก  เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้งกับการที่มีผู้จัดการมรดกที่ไม่สุจริต ซึ่งถือว่าเป็นการโอนไปหรือการจัดการมรดกไปโดยไม่ชอบทำให้ทายาทที่มีสิทธิได้รับมรดกซึ่งถือว่าเป็นผู้อยู่ในฐานะอันจะจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทได้อยู่ก่อนแล้วเสียเปรียบ และมีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1300 และถือว่าผู้จัดการมรดกไม่มีสิทธิขายให้บุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมจากทายาทอื่นๆ  เมื่อไม่มีสิทธิขายแล้วแม้คนซื้อจะซื้อโดยสุจริต เสียค่าตอบแทน และได้จดทะเบียนทางที่ดินแล้วก็ตามผู้ซื้อก็ไม่ได้สิทธิในที่ดิน  และสามารถถูกเพิกถอนการโอนได้ในส่วนเฉพาะที่เป็นมรดกในส่วนของทายาทผู้ฟ้องคดีแต่ละคนตามที่มีสิทธิ  อีกทั้งไม่ใช่การฟ้องคดีเกี่ยวกับการจัดการมรดกที่มีอายุความ 5 ปี และไม่ใช่คดีละเมิดที่มีอายุความ 1 ปีอีกด้วย By www.siaminterlegal.com