ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เช็คไม่ลงวันที่มีความผิดอย่างไร ฟ้องเช็คไม่ลงวันที่ทำอย่างไร ข้อต่อสู้คดีเช็คไม่ลงวันที่ อุทธรณ์ฏีกาคดีเช็คไม่ลงวันที่แบบไหน

                 เช็คที่ไม่มีการลงวัน เดือน ปี ที่ประสงค์ให้เรียกเก็บเงินตามเช็คนั้น ถือว่าไม่มีวันที่ที่เป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534  แต่ในทางแพ่งนั้นกฎหมายกำหนดให้อำนาจผู้ทรงเช็คสามารถจะจดวันที่ที่ถูกต้องลงในเช็คนั้นได้เพื่อให้เช็คมีรายการที่สมบูรณ์ในทางแพ่งเท่านั้น  แต่ไม่เป็นความผิดทางอาญา แม้จะมีการตกลงกำหนดวันที่ที่ผู้ทรงจะลงในเช็คไว้และผู้ทรงได้ลงวันที่ตามที่ตกลงก็ตาม หรือผู้ทรงได้ลงวันที่ต่อหน้าผู้สั่งจ่ายก็ไม่มีความผิดทางอาญา  ดังนั้นผู้ที่จะฟ้องคดีเช็คหรือถูกฟ้องคดีเช็คต้องมีความเข้าใจในหลักกฎหมายดังกล่าวเสียก่อน และต้องเตรียมพยานหลักฐานให้ครอบคลุมชัดเจนก่อนดำเนินการ และต้องพิจารณาข้อเท็จจริงแวดล้อมเป็นสำคัญด้วย  By www.siaminterlegal.com