ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

พกพาปืนในรถผิดอะไร พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ ข้อหาพกพาอาวุธปืน ต่อสู้คดีพกพาอาวุธปืน อุทธรณ์ฏีกาคดีพกพาอาวุธปืนอย่างไร

                  พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์  ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีโทษตามมาตรา 72 ทวิ วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ฯลฯ  โดยอาวุธปืนนั้นไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนที่มีทะเบียนหรือไม่มีทะเบียนหรือจะเป็นอาวุธปืนประเภทที่ออกใบอนุญาตให้ได้หรือประเภทที่ไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ก็ตาม หรือแม้อาวุธปืนนั้นจะอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ใช้การไม่ได้ หรือเป็นเพียงบางส่วนของอาวุธปืน หรือแม้ไม่มีกระสุนด้วยก็ตามย่อมเป็นความผิดได้ทั้งสิ้น  ปัญหาที่พบส่วนมากมักเกิดจากกรณีเก็บปืนไว้ในรถ ซึ่งต้องดูพฤติการณ์เป็นกรณีๆ ไปว่าจะเป็นความผิดหรือไม่ เช่น หากเก็บปืนในกระเป๋าล๊อคกุญแจยากแก่การใช้ย่อมไม่ใช่การพาติดตัว หรือแยกกระสุนปืน หรือเก็บไว้ในที่เก็บท้ายรถ หรือมีการล็อคกุญแจ หรือเป็นเรื่องมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ เป็นต้น By www.siaminterlegal.com