ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ฟ้องคดีครอบครองปรปักษ์อย่างไร ต่อสู้คดีครอบครองปรปักษ์ โดนครอบครองปรปักษ์ทำอย่างไร ประเด็นอุทธรณ์ฏีกาคดีครอบครองปรปักษ์อย่างไร

                ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 เรื่องการครอบครองปรปักษ์นั้นกฎหมายไม่ได้บังคับว่าผู้ครอบครองจะต้องรู้ว่าทรัพย์นั้นเป็นของผู้ใด เมื่อเป็นการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้ว แม้ผู้ครอบครองจะไม่รู้ว่าทรัพย์นั้นเป็นของผู้อื่นก็ได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์นั้นได้ หรือแม้ว่าเข้าใจผิดว่าทรัพย์ของผู้อื่นเป็นของตนเองก็ย่อมได้กรรมสิทธิ์โดยการครองครองปรปักษ์  ดังนั้นบุคคลใดครอบครองที่ดินของบุคคลอื่นแม้จะเข้าใจผิดว่าเป็นที่ดินของตนเอง หรือสำคัญผิดคิดว่าเป็นที่ดินของตนเองต้องถือว่าครอบครองที่ดินของบุคคลอื่น ย่อมได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ และผู้ครอบครองไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเป็นที่ดินของบุคคลอื่นก็ถือว่ามีเจตนาเป็นเจ้าของแล้ว

                 การครอบครองปรปักษ์จะมีได้เฉพาะกรณีครอบครองปรปักษ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้อื่นเท่านั้น  และต้องมีการครอบครอง  ถ้าเพียงแต่เสียภาษีบำรุงท้องที่หรือเข้าล้อมรั้วโดยไม่มีการเข้าทำประโยชน์ย่อมไม่ใช่การครอบครอง 

                 การครอบครองต้องเป็นการครอบครองโดยสงบ คือ ครอบครองอยู่ได้โดยไม่ได้ถูกจำกัดให้ออกไปหรือไม่ได้ฟ้องคดี  ดังนั้นหากเป็นเพียงการโต้เถียงสิทธิกัน หรือเพียงแค่ร้องเรียนแต่ยังคงไม่ยอมออกไปหรือครอบครองมาครบสิบปีแล้วเพิ่งมาพิพาทในภายหลังก็ยังถือว่าเป็นการครอบครองโดยสงบ

                 กรณีไม่ใช่การครอบครองโดยสงบ เช่น แจ้งความหรือร้องทุกข์นำตำรวจแจ้งผู้บุกรุกให้ออกไปหรือฟ้องคดี เป็นต้น 

                 ดังนั้น การดำเนินคดีร้องครอบครองปรปักษ์ หรือการหาแนวทางต่อสู้คดีครอบครองปรปักษ์ต้องศึกษาเงื่อนไขของกฎหมายและแนวคำพิพากษาศาลฏีกาที่เคยวินิจฉัยไว้ประกอบด้วย  By www.siaminterlegal.com