ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ข้อหาสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดนจับกุมข้อหาสมคบกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดนฟ้องข้อหาสมคบกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ประเด็นต่อสู้และประเด็นอุทธรณ์ข้อหาสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

                พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มาตรา 8 กำหนดว่าผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดผู้นั้นนั้นสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ  และหากได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันผู้สมคบต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น 

               ความผิดข้อหาสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวยาเสพติดนั้นประเด็นสำคัญคือต้องมีการสมคบโดยตกลงกัน ไม่ใช่เพียงแต่คุยกัน ชวนกัน แต่ต้องถึงขั้นตกลงแล้ว  หากเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วถูกดำเนินคดีย่อมไม่ถูกต้อง และศาลต้องอำนวยความยุติธรรมให้เกิดแก่ผู้บริสุทธิ์ โดยการดำเนินคดีต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานที่เป็นการแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของการสมคบกันกระทำความผิด ความเกี่ยวพันของการกระทำ ความเกี่ยวพันระหว่างบุคคล การรับรู้ถึงการกระทำของบุคคลอื่นผู้กระทำผิด การมีผลประโยชน์ร่วมกันในผลสำเร็จของงาน พิเคราะห์ว่ามีพยานซัดทอดให้เห็นว่ามีการสมคบกันจริงหรือไม่ พิจารณาพยานหลักฐานประกอบว่ามีมากน้อยเพียงไรน่าเชื่อถือหรือไม่ เช่น หลักฐานเกี่ยวกับการติดต่อทางโทรศัพท์ หลักฐานจากการเข้าพักอาศัยต่างๆ หลักฐานเกี่ยวกับยานพาหนะ หลักฐานเกี่ยวกับการเดินทางต่างๆ หลักฐานเกี่ยวกับการเงินหรือเส้นทางการเงินรายได้ต่างๆ หรือพยานหลักฐานที่เป็นบุคคลอื่นที่รับรู้เกี่ยวกับหลักฐานเชื่อมโยงต่างๆ หลักฐานภาพถ่ายการสะกดรอยตามเกี่ยวกับพบปะกับผู้กระทำผิด รายงานการสืบสวนเกี่ยวกับพฤติการณ์ของผู้กระทำผิด รวมทั้งพยานหลักฐานประกอบอย่างอื่นๆ ให้เห็นเชื่อมโยงว่ามีการสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้น  By www.siaminterlegal.com