ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดน ป.ป.ส.ริบทรัพย์ทำอย่างไร โดนอัยการร้องขอให้ริบทรัพย์สินตามคดีมาตรการทำอย่างไร วิธีการคัดค้านการริบทรัพย์ในคดียาเสพติดทำอย่างไร ทนายร้องคัดค้านการริบทรัพย์คดีมาตรการ อุทธรณ์ฏีการิบทรัพย์คดียาเสพติด ทรัพย์สินเกี่่ยวเนื่องกับยาเสพติด

                  พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534  ให้อำนาจ ป.ป.ส. ยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยพนักงานอัยการจะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของกองทุนฯ  หากเจ้าของทรัพย์สินที่ถูกร้องขอให้ริบนั้นเห็นว่าการริบไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก็มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านคำร้องขอริบทรัพย์ของพนักงานอัยการได้ หากไม่คัดค้าน พนักงานอัยการจะนำพยานหลักฐานเข้าไต่สวนฝ่ายเดียวและศาลจะมีคำสั่งให้ริบทรัพย์สินต่อไป

                  กระบวนการในการคัดค้านนั้นต้องทำคำร้องคัดค้านยื่นต่อศาลอย่างช้าที่สุดในวันนัดไต่สวนคำร้องขอริบทรัพย์  โดยเรียกคดีลักษณะนี้ว่าคดีมาตรการฯ  และคดีลักษณะนี้ได้ชื่อว่านำสืบขอให้ปล่อยทรัพย์ที่จะถูกริบได้ยากมาก  แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีหนทางขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถในการตั้งประเด็น การไต่สวน และพยานหลักฐานที่รับฟังหนักแน่นหรือไม่เพียงใด 

                  ประเด็นข้อพิพาทที่ถูกหยิบยกมาใช้ต่อสู้นั้นจะมีว่าทรัพย์สินที่ขอให้ริบนั้นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่ และเป็นทรัพย์สินที่จำเลยมีอยู่หรือจำเลยได้มาเกินกว่าฐานะหรือความสามารถของจำเลยหรือไม่  ประเด็นดังกล่าวต้องพิจารณาว่าเป็นการได้มานั้นเป็นนิติกรรมประเภทใด มีกฎหมายรองรับเรื่องนิติกรรมนั้นอย่างไร กรรมสิทธิ์โอนไปแล้วหรือไม่ ทรัพย์สินนั้นได้มาเมื่อใด ก่อนเกิดเหตุหรือภายหลังเกิดเหตุนานเพียงไร มีพยานหลักฐานเป็นพยานเอกสาร พยานบุคคลยืนยันการได้มาเพียงไร และนำสืบถึงความสุจริตอย่างไร และเป็นสัญญาต่างตอบแทนหรือไม่ เจ้าของทรัพย์สินและจำเลยรู้จักหรือมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ราคาทรัพย์สินนั้นสูงกว่าราคาทั่วไปอย่างไรหรือไม่ พฤติการณ์การทำนิติกรรมเป็นการช่วยเหลือจำเลยหรือไม่ และสุจริตหรือไม่ คู่สัญญาใช่จำเลยหรือไม่ วิธีการได้มาหรือการรับโอนทรัพย์เป็นอย่างไร ได้มีโอกาสทราบหรือมีเหตุอันควรสงสัยหรือไม่ว่าจะมีการกระทำความผิดหรือมีการนำทรัพย์ไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และขณะได้ทรัพย์สินมานั้นไม่ใช่ทรัพย์เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดอย่างไร ตัวทรัพย์ใดกันแน่ที่เป็นทรัพย์เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด ใช่เป็นทรัพย์สินที่เปลี่ยนสภาพไป สิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ และดอกผลจากทรัพย์สินนั้นหรือไม่ ใช่หนี้ที่บุคคลภายนอกถึงกำหนดชำระแก่ผู้ต้องหาหรือไม่  และเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้องหาที่ได้รับ ขาย จำหน่าย โอน หรือยักย้ายไปเสียในระหว่างระยะเวลา 10 ปี ก่อนมีคำสั่งยึดหรืออายัดและภายหลังนั้นหรือไม่ ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนสภาพหรือไม่ จำเลยมีสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินนั้นหรือไม่ เจ้าของทรัพย์สินมีหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแก่จำเลยหรือไม่ เป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้รับ ขาย จำหน่าย โอน หรือยักย้ายไปเสียในระหว่างเวลา 10 ปี ก่อนมีคำสั่งยึดหรืออายัดหรือไม่ เป็นต้น By www.siaminterlegal.com