ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ฟ้องรถร่วมหรือฟ้องข.ส.ม.ก.(องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ)ทำอย่างไร โดยรถร่วมหรือรถเมลล์ชนทำอย่างไร วิธีฟ้องคดีรถชนทำอย่างไร

                    เมื่อถูกรถร่วมหรือรถเมลล์ ข.ส.ม.ก. เฉี่ยวชน จะทำอย่างไร จะต้องฟ้องบุคคลใด และฟ้องอย่างไร  รถร่วมคือรถที่วิ่งร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ข.ส.ม.ก.)  ต้องเริ่มฟ้องคนขับรถในฐานะเป็นคนทำละเมิดโดยตรง โดยขับรถประมาทเลินเล่อจนเกิดความเสียหาย  และบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการรถร่วมก็ต้องร่วมรับผิดด้วย เนื่องจากเป็นนายจ้างของคนขับรถที่ขับรถชนในทางการที่จ้าง โดยเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถเมลล์โดยสาร  และยื่นฟ้ององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ข.ส.ม.ก.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พุทธศักราช 2519 เป็นผู้ประกอบการขนส่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดบริการรถโดยสารประจำทางเพื่อรับส่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรปราการ  โดยเป็นคู่สัญญากับบริษัทรถร่วม และได้รับผลประโยชน์จากการเป็นคู่สัญญา  และควรฟ้องบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถเมลล์ดังกล่าวด้วยเพื่อเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย  ดังนั้นจุดเกาะเกี่ยวของจำเลยแต่ละคนเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรับผิดร่วมกัน  และพฤติการณ์ขณะเกิดเหตุว่าเป็นความประมาทของฝ่ายใด หรือความประมาทนั้นฝ่ายใดมีส่วนประมาทมากกว่ากันมากน้อยเพียงไรเป็นสำคัญ  โดยคดีละเมิดควรยื่นฟ้องภายใน 1 ปี เนื่องจากกฎหมายมีกำหนดอายุความการฟ้องคดีเพียง 1 ปี นับแต่เกิดเหตุและรู้ตัวผู้ต้องรับผิด  By www.siaminterlegal.com