ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รถหายในห้างทำอย่างไร รถหายในห้างใครรับผิดชอบ รถหายในห้างฟ้องใครได้บ้าง ทนายฟ้องคดีกรณีรถสูญหายในห้างสรรพสินค้าอย่างไร

               กรณีเกิดความเสียหายจากการนำรถยนต์ไปจอดในห้างสรรพสินค้าแล้วรถยนต์สูญหายมีปัญหาว่าจะดำเนินคดีกับใคร และใครบ้างต้องรับผิดชอบ  ซึ่งปัจจุบันห้างสรรพสินค้าหลายแห่งมักจะหาวิธีการปัดไม่รับผิดชอบ เช่น ยกเลิกบัตรจอดบัตรแต่ใช้วิธีติดกล้องวงจรปิดแทน หรือระบุหลังบัตรจอดหรือปิดประกาศว่าไม่ใช่การรับฝากทรัพย์และไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญหาย เป็นต้น ปัญหามีว่าห้างสรรพสินค้าจะอ้างเรื่องดังกล่าวเพื่อปัดความรับผิดชอบได้หรือไม่ 

              เมื่อมีการไปติดต่อใช้บริการของห้างสรรพสินค้าไม่ว่าตัวห้างสรรพสินค้าโดยตรงหรือผู้เช่าสถานที่ของห้างสรรพสินค้าก็ตาม  เมื่อเกิดการสูญหายของรถยนต์ที่นำไปจอด บุคคลที่ต้องรับผิดชอบคือ พนักงานรักษาความปลอดภัยของห้างสรรพสินค้าดังกล่าวในฐานเป็นผู้กระทำละเมิดประมาทเลินเล่อทำให้รถยนต์เกิดการสูญหาย  ส่วนบริษัทนายจ้างของพนักงานรักษาความปลอดภัยดังกล่าวก็ต้องร่วมรับผิดชอบกับพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยในฐานะนายจ้าง  และห้างสรรพสินค้าที่ได้ว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยก็ต้องร่วมรับผิดในฐานตัวการตัวแทนอีกด้วย  โดยทั้งสามบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องร่วมกันรับผิดต่อเจ้าของรถยนต์ที่นำมาจอดแล้วเกิดการสูญหาย  เนื่องจากห้างสรรพสินค้ามีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของที่จอดรถของห้างฯ แม้ไม่ใช่การรับฝากทรัพย์ หรือมีการยกเลิกบัตรจอดรถและใช้กล้องวงจรปิดก็ตาม หรือมีการปิดประกาศว่าไม่รับฝากทรัพย์หรือไม่รับผิดชอบใดๆ ก็ล้วนเป็นข้อกำหนดของห้างสรรพสินค้าเพียงฝ่ายเดียว  หรือการมี ร.ป.ภ. แต่ไม่จัดให้มีการเดินตรวจตราที่เพียงพอทำให้เกิดการสูญหายทั้งที่บัตรจอดอยู่กับลูกค้า เป็นต้น การจัดบริการให้มีที่จอดรถให้แก่ลูกค้าเฉพาะที่มีใช้บริการห้างฯ มีผลต่อยอดจำหน่ายสินค้าอันเป็นประโยชน์ต่อห้างสรรพสินค้า ห้างฯ จึงไม่อาจปฏิเสธหน้าที่ให้การดูแลได้  By www.siaminterlegal.com