ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ถูกคนอื่นสร้างบ้านรุกล้ำมาในที่ดินของเราทำอย่างไร คนสร้างบ้านล้ำมาในที่ดินจะขอให้รื้อถอนได้หรือไม่ โดนฟ้องให้รื้อถอนบ้านทำอย่างไร

                     ปัญหาการสร้างบ้านรุกล้ำกันเกิดขึ้นเป็นประจำ  เจ้าของที่ดินต้องไปฟ้องขอให้รื้อถอนและให้ชดใช้ค่าเสียหาย  แต่ประเด็นที่ผู้รุกล้ำมักกล่าวอ้างเสมอคือเป็นการสร้างโดยสุจริต และครอบครองมานานเกินสิบปีและได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์แล้ว  เจ้าของที่ดินผู้จะไปฟ้องดำเนินคดีควรต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและแนวคำพิพากษาของศาลฏีกาด้วย  โดยต้องพิจารณาก่อนว่าเป็นการก่อสร้างรุกล้ำมาโดยสุจริตหรือไม่  ซึ่งหากเป็นการก่อสร้างโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคือผู้ก่อสร้างเป็นเจ้าของโรงเรือนนั้นแต่ต้องเสียค่าใช้ที่ดินและจดภาระจำยอม  แต่หากเป็นการก่อสร้างโดยไม่สุจริตต้องรื้อถอนและทำให้ที่ดินเป็นไปตามเดิมโดยผู้สร้างออกค่าใช้จ่าย  ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวหมายถึงโรงเรือนแค่บางส่วนหรือส่วนน้อยเท่านั้น และใช้เฉพาะตัวอาคารที่เป็นที่พักอาศัยเท่านั้น  นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาด้วยว่าเป็นการก่อสร้างโดยได้แจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบเพื่อไประวังแนวเขตก่อนหรือไม่ด้วย  ส่วนเรื่องการครอบครองปรปักษ์ต้องพิจารณาว่าเป็นญาติหรือไม่ ขออนุญาตกันหรือไม่ เช่าหรือไม่ มีค่าตอบแทนหรือไม่ หรือมีการถือวิสาสะต่อกันอย่างไร และมีเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินกันอย่างไรด้วย  By www.siaminterlegal.com