ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ต่อสู้คดีข้อหาโกงเจ้าหนี้อย่างไร เขียนอุทธรณ์ฏีกาคดีโกงเจ้าหนี้แบบไหน ทนายทำคดีข้อหาโกงเจ้าหนี้อย่างไร ทนายฟ้องคดีโกงเจ้าหนี้อย่างไร ถูกฟ้องหรือแจ้งความข้อหาโกงเจ้าหนี้ทำอย่างไร ความผิดข้อหาโกงเจ้าหนี้เป็นอย่างไร

           ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ที่ได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350 เป็นกรณีเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้ ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ แกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จำนวนใดอันไม่เป็นความจริง  ความผิดดังกล่าวนับว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากในเชิงของลูกหนี้ก็มักจะหาทางหลบหนีหนี้ไม่ต้องชำระหนี้ด้วยวิธีการอันแยบยลและชอบด้วยกฎหมาย  ส่วนเจ้าหนี้เองก็มีหน้าที่สืบติดตามว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินใดบ้างและมีการจำหน่ายจ่ายโอนหนีหนี้ไปที่ใดและหาทางดำเนินคดีข้อหาโกงเจ้าหนี้เพื่อประสงค์ในการได้รับชำระหนี้คืน  ความผิดดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจำนวนมากเนื่องจากเป็นการอาศัยช่องทางการติดตามหนี้และการไม่ประสงค์ถูกบังคับชำระหนี้  ดังนั้นการจะเป็นความผิดหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแต่ละเรื่องเป็นสำคัญ ซึ่งการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์ก็ใช่ว่าจะเป็นความผิดทุกกรณีไป การดำเนินคดีหรือการต่อสู้คดีหรือการตั้งประเด็นในการอุทธรณ์หรือในการฏีกาความผิดข้อหาโกงเจ้าหนี้นั้นต้องเข้าใจในองค์ประกอบความผิดด้วย เช่น ต่อสู้เรื่องยังมีการโต้เถึยงเรื่องความเป็นเจ้าของทรัพย์สินกันอยู่และศาลยังไม่มีคำพิพากษาให้เป็นเจ้าของ หรือจำเลยไม่ใช่ลูกหนี้ของโจทก์ หรือไม่มีหนี้ใดๆ ต่อกัน หรือไม่ได้ช่วยบุคคลอื่นโกงเจ้าหนี้ หรือไม่ทราบเรื่องการโกงเจ้าหนี้ หรือการที่เจ้าหนี้ไม่ได้ใช้สิทธิทางศาล หรือไม่มีข้อเท็จจริงแสดงได้ว่าจะใช้สิทธิทางศาล หรือเป็นหนี้ธนาคารที่เกิดขึ้นก่อนและไม่ได้เกิดจากการสมยอมกัน หรือเป็นหนี้จำนอง เป็นต้น  By www.siaminterlegal.com