ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เทคนิคการฟ้องคดีเช็ค เทคนิคการต่อสู้คดีเช็ค โดนฟ้องคดีเช็คทำอย่างไร โดนหมายเรียกคดีเช็คทำอย่างไร การเจรจาคดีเช็คทำอย่างไร

                  เนื่องจากความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 เป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความผิดอันยอมความได้  ซึ่งจะส่งผลให้การถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความโดยถูกต้องตามกฎหมาย ย่อมทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ดังนั้นกลยุทธ์นี้ทั้งผู้ฟ้องคดีและจำเลยต้องระมัดระวังโดยอาจทำให้คดีเสียหายได้โดยเทคนิคตามกฎหมาย  ในคดีอาญาเกี่ยวกับเช็คนั้นจะสามารถเรียกได้เพียงต้นเงินตามเช็คเท่านั้น ไม่อาจเรียกดอกเบี้ยแก่กันได้  หากเป็นการตกลงเรียกดอกเบี้ยด้วย ข้อตกลงดังกล่าวจะกลายเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล มีผลทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ  หากประสงค์จะเรียกดอกเบี้ยต้องใช้สิทธิในคดีแพ่งต่างหาก  ดังนั้นเนื่องจากเงื่อนแง่ของการดำเนินคดีและการต่อสู้คดีมีมากมายหลายรูปแบบ และต้องพยายามศึกษาให้ท่องแท้เสียก่อนมิเช่นนั้นจะเสียเปรียบในทางคดีได้  รูปแบบและวิธีการดำเนินคดีเช็คต้องขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้ฟ้องและผู้ต่อสู้คดีเป็นสำคัญว่าฝ่ายใดจะรู้ถึงแก่นแท้ของกฎหมายและนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นสำคัญ  By www.siaminterlegal.com