ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ถูกผู้รับเหมาฟ้องเจ้าของโครงการทำอย่างไร ผู้รับเหมาฟ้องผู้ว่าจ้างหลักทำอย่างไร วิธีต่อสู้คดีก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างหลักต่อสู้คดีอย่างไร ผู้รับจ้างช่วงฟ้องผู้รับเหมาหลัก ทนายต่อสู้คดีผู้รับเหมาอย่างไร

                  สำหรับคดีก่อสร้างในงานโครงการขนาดใหญ่คงหนีไม่พ้นเรื่องเจ้าของโครงการ ผู้ว่าจ้างหลัก การว่าจ้างช่วง บริษัทที่ปรึกษาโครงการ วิศวกรโครงการ ผู้รับเหมารายย่อย  ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นอีกปัญหาหนึ่งที่มักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง คือคู่สัญญาว่าจ้างผิดสัญญาต่อกันจึงหันมาดำเนินคดีแก่ผู้ว่าจ้างหลัก หรือเจ้าของโครงการเลยทีเสีย  ในกรณีการว่าจ้างก่อสร้างลักษณะดังกล่าวเป็นการจ้างทำของ ซึ่งทนายความในคดีลักษณะดังกล่าวต้องพิจารณาในหลักการของกฏหมายเสียก่อนว่าคู่สัญญาการรับจ้างนั้นเป็นฝ่ายใด มีการจ่ายค่าจ้างบางส่วนหรือไม่ มีการสั่งงานหรืองานเพิ่มเติมหรือไม่ มีการควบคุมงานอย่างไร มีเอกสารการเสนอราคาหรือการวางบิลกันต่อกันหรือไม่อย่างไร มีการโต้แย้งหรือคัดค้านอย่างไร มีพยานเอกสารหรือพยานบุคคลที่รู้เห็นเพียงไร มีการให้สัตยาบันหรือไม่อย่างไร  ปัญหาดังกล่าวถือเป็นการฟ้องผิดตัวบุคคล และควรต่อสู้คดีในเรื่องอำนาจฟ้องของโจทก์อันเป็นปัญหาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนต่อไป  By www.siaminterlegal.com