ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สามีหรือภริยานำทรัพย์ที่เป็นสินสมรสไปเป็นของตนเองหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต ยักยอกสินสมรส โกงเจ้าหนี้เกี่ยวกับสินสมรส ขายฝากสินสมรส ทนายคดียักยอก ทนายคดีโกงเจ้าหนี้ ทนายฟ้องแบ่งสินสมรสอย่างไร

                 ทรัพย์สินที่ได้มาภายหลังจดทะเบียนสมรสนั้นเป็นสินสมรสย่อมตกเป็นสิทธิของสามีภริยาฝ่ายละครึ่งหนึ่งตามกฎหมาย แม้จะมีการจดทะเบียนใส่ชื่อฝ่ายใดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ก็ตาม  หากตกลงเรื่องแบ่งสินสมรสไม่ได้ต้องฟ้องแบ่งสินสมรส หรืออาจฟ้องหย่าไปด้วย หรือฟ้องขอใช้อำนาจปกครองบุตรก็ตาม  การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนำทรัพย์สินสมรสทั้งหมดไปเป็นของตนเอง หรือเป็นของบุคคลอื่นย่อมเป็นการเบียดบังทรัพย์สินสมรสไปโดยทุจริต และเป็นความผิดฐานยักยอก  นอกจากนี้หากมีคดีความฟ้องร้องขอแบ่งสินสมรสด้วย หากไปจำหน่ายหรือขายฝากแก่บุคคลอื่นก็จะเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้อีกด้วย (ตามนัยแห่งคำพิพากษาศาลฏีกาที่ 12250/2557) โดยเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทต้องลงโทษบทหนัก  ซึ่งเรื่องเกี่ยวกับสินสมรสดังกล่าวคนส่วนใหญ่มักจะมองว่ามีชื่อในสินสมรสคนเดียวย่อมขายเอาเงินเพียงคนเดียวได้หรือตกเป็นกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว  ซึ่งความเป็นจริงมีความผิดฐานยักยอกและโกงเจ้าหนี้  ส่วนผู้ซื้อไว้ก็อาจถูกฟ้องเพิกถอนนิติกรรมการได้มา หรืออาจตกเป็นจำเลยในคดีร่วมกันยักยอกหรือโกงเจ้าหนี้ได้เช่นกัน ซึ่งก็ต้องแล้วแต่ข้อเท็จจริงในแต่ละคดีเป็นสำคัญ  By www.siaminterlegal.com