ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ให้กู้ยืมเงินแต่ไม่มีสัญญากู้ทำอย่างไร ไม่มีสัญญากู้ฟ้องได้ไหม ให้กู้ยืมแต่ไม่มีเอกสารการกู้ยืมทำอย่างไรและฟ้องได้ไหม

                 ปกติการกู้ยืมเงินกันตั้งแต่สองพันบาทขึ้นไป การจะฟ้องคดีได้ต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้จึงจะฟ้องคดีได้  แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันการกู้ยืมเงินกันมีจำนวนมากที่ไม่ทำสัญญากู้ยืมกันไว้  แต่จะส่งมอบเงินกู้ให้แก่กันเนื่องจากความเชื่อใจหรือความเกรงใจหรือเป็นญาติหรือพรรคพวกเพื่อนฝูง  แต่เมื่อถึงกำหนดคืนเงินกลับไม่ยอมชำระ ครั้นจะฟ้องคดีเรื่องกู้ยืมก็ทำไม่ได้เนื่องจากไม่มีสัญญากู้จนทำให้ผู้ให้กู้เสียหายไปจำนวนมาก  ดังนั้นการฟ้องคดีกรณีไม่มีสัญญากู้ดังกล่าวควรตั้งรูปคดีให้ถูกต้องเนื่องจากแท้จริงแล้วการที่ผู้กู้ได้รับเงินไปนั้นถือว่าเป็นการรับเงินกู้ไว้โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้และเป็นทางให้เจ้าหนี้หรือผู้ให้กู้เสียเปรียบ  ดังนั้นจึงฟ้องคดีให้ผู้กู้คืนเงินที่ได้รับไปแล้วได้  แต่ต้องฟ้องคดีภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่รู้ว่าตนมีสิทธิเรียกคืน หรือสิบปีนับแต่เวลาที่สิทธินั้นได้มีขึ้น  By www.siaminterlegal.com