ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ลักข้อมูลบริษัทเป็นความผิดหรือไม่ พนักงานลักข้อมูลบริษัท ความผิดเกี่ยวกับการดูดข้อมูลบริษัท ไม่นำเอกสารคืนบริษัทเป็นความผิดหรือไม่ ลักข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทผิดหรือไม่

                   เอกสารข้อมูลของบริษัท เช่น เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือรับรองของบริษัท บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น งบบัญชีกำไรขาดทุน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ล้วนเป็นเอกสารที่บุคคลสามารถไปขอตรวจสอบและขอคัดสำเนาได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  อันเป็นเอกสารเผยแพร่ที่บุคคลใดสามารถไปขอคัดสำเนาได้ ย่อมไม่ถือเป็นความลับของบริษัท  ดังนั้นหากเป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้เอกสารดังกล่าวแล้วไม่นำมาคืนก็ไม่น่าจะเป็นหตุให้บริษัทหรือบุคคลใดเสียหาย ย่อมไม่ผิดฐานเอาไปซึ่งเอกสารโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายได้

                    ส่วนคำว่าข้อมูลนั้น พจนานุกรมให้ความหมายว่าข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงสำหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการคำนวณ ส่วนข้อเท็จจริงหมายความว่าข้อความแห่งเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือที่เป็นอยู่จริง ข้อความหรือเหตุการณ์ที่จะต้องวินิจฉัยว่าเท็จหรือจริง ดังนั้นข้อมูลจึงไม่ใช่วัตถุที่มีรูปร่าง  ส่วนตัวอักษร ภาพ แผนผัง และตราสารเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ถ่ายทอดความหมายของข้อมูลจากออกแผ่นบันทึกข้อมูล โดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่รูปร่างของข้อมูล  ข้อมูลในแผ่นบันทึกข้อมูลจึงไม่ถือว่าเป็นทรัพย์  หากมีการนำที่บันทึกข้อมูลเปล่ามาดูดหรือคัดลอกเอาข้อมูลไปย่อมไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์

                   การประเมินว่าจะเข้าข่ายความผิดใดหรือไม่ต้องดูแล้วแต่กรณีว่ามีส่วนใดเป็นทรัพย์ของผู้เสียหายหรือไม่ หรือมีจุดเกาะเกี่ยวกับความผิดฐานอื่นๆ หรือไม่ เช่น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หรือข้อหาบุกรุก หรือทำให้เสียทรัพย์ โดยต้องพิจารณาแต่ละข้อเท็จจริงเป็นสำคัญ  By www.siaminterlegal.com