ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนหลอกขายของทางเน็ต ซื้อของทางเน็ตแต่ไม่ได้ของ ความผิดเกี่ยวกับการหลอกขายของทางเน็ต คดีเกี่ยวกับการหลอกขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต โดนหมายจับคดีฉ้อโกง โดนหมายจับคดีฉ้อโกงประชาชน สั่งของทางเน็ตไม่ได้ของทำอย่างไร

               คดีส่วนหนึ่งที่มีการขึ้นสู่การพิจารณาของศาลก็คือการหลอกลวงขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตด้วยการประกาศขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต แต่ไม่ยอมส่งสินค้าตามที่ลงข้อมูลไว้ให้ผู้ซื้อ  กรณีดังกล่าวเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนด้วยวิธีการนำข้อมูลเท็ํจเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)  มาตรา 14 โดยเป็นการหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

              วรรคท้ายกำหนดว่าหากมิได้กระทำต่อประชาชน แต่เป็นการกระทำต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้กระทำ ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อต้องระวางโทษไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้

              ตามปกติกฎหมายดังกล่าวไม่อาจยอมความได้ แต่ปัจจุบันได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้เมื่อปี พ.ศ.2560 กำหนดให้บางกรณีเป็นความผิดอันยอมความได้ 

               นอกจากจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว การกระทำดังกล่าวยังเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ในกรรมเดียวกันอีกด้วย  โดยความผิดดังกล่าวไม่อาจยอมความกันได้ตามกฎหมาย

                สำหรับผู้ที่โดนหลอกจากการสั่งซื้อหรือขายสินค้าดังกล่าวย่อมสามารถแต่งตั้งทนายความฟ้องคดีต่อศาลได้  โดยหากเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ ต้องฟ้องคดีภายใน 3 เดือนนับแต่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดด้วย  และผู้เสียหายหรือโจทก์สามารถเรียกร้องให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ในส่วนแพ่งได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 47 

                และหากโดนออกหมายจับในคดีลักษณะดังกล่าวก็ต้องตรวจสอบเงื่อนไขทางกฎหมายให้ถูกต้องว่าจะต้องดำเนินการแก้ไขหมายจับดังกล่าวอย่างไรด้วย By www.siaminterlegal.com