ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนฟ้องคดีเงินกู้จะต่อสู้คดีอย่างไร โอนเงินชำระหนี้เงินกู้ยังโดนฟ้องเรียกเงินกู้เต็มจำนวนทำอย่างไร ชำระหนี้เงินกู้แล้วยังโดนฟ้อง การโอนเงินชำระหนี้เงินกู้ยืม โดนฟ้องคดีทั้งที่ได้ชำระหนี้เงินกู้แล้ว

                 หลายครั้งที่พบเห็นเจ้าหนี้เงินกู้ที่หัวหมอ  โดยเมื่อเจ้าหนี้ได้รับการโอนเงินชำระหนี้แล้วกลับยังไปฟ้องคดีว่ายังไม่เคยได้รับชำระหนี้  โดยเจ้าหนี้อาศัยข้อกฎหมายเกี่ยวกับการชำระหนี้เงินกู้  โดยมักกล่าวอ้างว่าว่าไม่เคยได้รับชำระหนี้มาก่อน ไม่เคยทำหลักฐานลงลายมือชื่อผู้ให้กู้ว่าชำระหนี้แล้ว  ไม่เคยคืนสัญญากู้  หรือขีดฆ่าแทงเพิกถอนสัญญากู้ใดๆ  และเจ้าหนี้กลับมาฟ้องคดีทำให้ผู้กู้เดือดร้อน  ประเด็นปัญหาจึงอยู่ที่ว่าผู้กู้จะต่อสู้คดีอย่างไรให้ศาลเชื่อว่ามีการชำระหนี้แล้ว และไม่ต้องห้ามนำสืบพยานอย่างไร  ซึ่งโดยปกติการนำสืบเรื่องการใช้เงินจะต้องมีหลักฐานลงลายมือชื่อผู้ให้กู้มาแสดง หรือหลักฐานการกู้ยืมได้เวนคืนแล้ว หรือแทงเพิกถอนแล้ว  แต่หากเป็นกรณีการโอนเงินชำระหนี้  ผู้กู้ต้องควรยื่นคำให้การต่อสู้คดีตั้งเป็นประเด็นให้ศาลพิจารณาว่าได้มีการชำระหนี้เงินกู้แล้วอย่างไร และผู้กู้ต้องนำสืบพยานเกี่ยวกับการใช้เงินที่มีการโอนชำระหนี้แก่เจ้าหนี้  ซึ่งการชำระหนี้ผ่านธนาคารให้แก่ผู้ให้กู้โดยตรง  การที่ผู้ให้กู้มิได้โต้แย้งว่าไม่ได้รับเงินก็ถือว่าเป็นกรณีที่ผู้ให้กู้ยอมรับชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้  และสามารถนำสืบพยานเรื่องการใช้เงินดังกล่าวได้  และการโอนเงินไม่ใช่การทำนิติกรรมโดยตรงต่อผู้ให้กู้จึงไม่อาจมีการกระทำที่จะทำให้เกิดหลักฐานลงลายมือชื่อผู้ให้กู้ หรือเวนคืน หรือแทงเพิกถอนได้  ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่ผู้กู้ต้องยื่นคำให้การตั้งประเด็นให้ศาลพิจารณา หากไม่ยื่นคำให้การย่อมไม่มีประเด็นดังกล่าวและศาลจะพิพากษาตามข้อกล่าวอ้างของโจทก์  ซึ่งจะทำให้ผู้กู้ตกเป็นหนี้เต็มจำนวนทั้งที่มีการชำระหนี้ไปแล้วได้  By www.siaminterlegal.com