ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สามีภริยาโดนฟ้องเพราะให้ความยินยอมในการทำสัญญา สามีภริยาโดนฟ้องเพราะลงชื่อเป็นพยานในสัญญา สามีภริยาโดนฟ้องเพราะไปให้สัตยาบันหนี้ร่วม

                หนี้ระหว่างสามีภริยามีอยู่หลายประการ  แต่มีกรณีหนึ่งที่มักจะใช้ฟ้องคดีกันคือกรณีสามีหรือภริยาไปให้ความยินยอมให้การที่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งไปทำสัญญา หรือไปลงชื่อเป็นพยานในลัญญาด้วย หรือรับรู้เรื่องหนี้สินต่างๆ  โดยต้องดูข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไป เช่น มีพฤติการณ์รู้เห็นยินยอมโดยเป็นพยานในสัญญาอันจะถือว่าเป็นการให้สัตยาบันในหนี้หรือไม่ หนี้จากการงานที่สามีภริยาทำด้วยกัน หนี้จัดการสินสมรส หนี้จัดการบ้านเรือนอุปการะรักษาพยาบาลการให้การศึกษาคนในครอบครัวหรือไม่ เป็นต้น การที่สามีหรือภริยาลงชื่อให้ความยินยอมในการทำสัญญาต้องพิจารณาว่ามีข้อความอย่างไร เช่น ขอให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมเพียงแค่นี้จะเป็นเพียงการให้ความยินยอมไว้เป็นการทั่วไปเพื่อเป็นการรับรู้ของคู่สมรสเท่านั้นไม่ใช่การให้สัตยาบัน  หากไม่มีข้อเท็จจริงหรือมีพฤติการณ์อื่นใดเพิ่มเติมว่าเป็นการรับรองในการที่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งได้ก่อหนี้ขึ้น คู่สมรสที่ยินยอมดังกล่าวไม่ต้องร่วมรับผิดด้วย  ดังนั้นการจะรับผิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ในแต่ละกรณีเป็นสำคัญ  By www.siaminterlegal.com