ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนฟ้องขอให้เปิดทางเดินทางรถทางภาระจำยอมทำอย่างไร โดนฟ้องขอให้จดทะเบียนภาระจำยอมทำอย่างไร ข้อต่อสู้เมื่อถูกฟ้องทางภาระจำยอม โดนเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายกรณีภาระจำยอม ประเด็นอุทธรณ์ฏีกาคดีภาระจำยอมอย่างไร

                   การที่จะมีภาระจำยอมได้จะต้องมีที่ดินสองแปลงโดยที่ดินแปลงหนึ่งตกอยู่ในภาระจำยอมของที่ดินอีกแปลงหนึ่ง  ไม่ว่าจะเป็นทางเดินเข้าออก ทางผ่าน ทางถนน สาธารณูปโภคบนดินใต้ดิน ท่อประปา เสาไฟฟ้า เป็นต้น  ปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะเกิดกรณีที่มีการปิดทาง หรือลดจำนวนขนาดเส้นทาง หรือให้เปลี่ยนไปใช้ทางอื่น หรือจะทำสิ่งใดบนทางดังกล่าวทำให้เสื่อมประโยชน์ก็มักจะถูกฟ้องขอให้จดทะเบียนทางภาระจำยอม และขอคุ้มครองชั่วคราวโดยให้เปิดทางและห้ามปิดทางดังกล่าว  ซึ่งคนที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดีภายใน 15 วัน หากยื่นไม่ทันมักจะตกเป็นฝ่ายแพ้คดี โดยปัญหาพิพาทเกี่ยวกับทางภาระจำยอมนั้นต้องดูข้อเท็จจริงว่าทางดังกล่าวเป็นทางภาระจำยอมหรือไม่ เช่น เป็นการใช้โดยญาติสนิท หรือผู้มีความสนิทสนมกัน หรือตามวิถีชีวิตของสังคมไทย หรือเป็นการถือวิสาสะ หรือขออาศัยใช้ทาง หรือขออนุญาตใช้ทาง หรือมีค่าตอบแทนการใช้ทาง หรือเป็นเพียงการเอื้อเฟื้อต่อกัน หรือไม่ใช่การใช้ในลักษณะปรปักษ์ หรือไม่มีข้อตกลงหรือสัญญาการให้ใช้ทาง หรือการให้กุญแจปิดเปิดทาง หรือเป็นการใช้ตามโอกาสอำนวย หรือมีการขออนุญาต หรือทางพิพาทยังคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ทางการค้าไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่น หรือไม่ได้ใช้ทางโดยความสงบ เปิดเผย ด้วยเจตนาให้ได้สิทธิภาระจำยอม หรือไม่ใช่ทางสัญจรไปที่ใด หรือมีทางออกทางอื่นอยู่แล้ว เป็นต้น  ดังนั้นข้อเท็จจริงอย่างใดจะเป็นทางภาระจำยอมหรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและการตั้งประเด็นข้อต่อสู้เป็นสำคัญ  By www.siaminterlegal.com