ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ทำบัญชีเครือญาติเท็จร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ปิดบังทายาทในบัญชีเครือญาติร้องจัดการมรดก ร้องขอถอนผู้จัดการมรดก ผู้จัดการมรดกทุจริต ผู้จัดการมรดกไม่ยอมแบ่งมรดก ผู้จัดการมรดกส่อทุจริตทำอย่างไร ถอนผู้จัดการมรดกปกปิดทายาท

              ในการร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกนั้นปกติจะยื่นบัญชีเครือญาติให้ศาลพิจารณาว่ามีทายาทเป็นใครบ้าง  ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกบางคนแอบไปร้องขอจัดการมรดกโดยแจ้งต่อศาลว่ามีทายาทเพียงบางคนโดยไม่ยอมแจ้งว่าความเป็นจริงมีทายาทเหลืออยู่เป็นใครบ้าง หรือเป็นผู้จัดการมรดกแล้วกลับไม่ยอมทำหน้าที่แบ่งปันมรดกใดๆ หรือปกปิดทายาท หรือว่าจ้างคนอื่นทำการงานที่ราคาสูงเพื่อหวังให้ตนเองได้มรดกมากขึ้น หรือแสดงบัญชีเครือญาติเป็นเท็จปกปิดทายาทที่แท้จริงให้ศาลเชื่อ หรือมีพฤติการณ์ส่อทุจริตต่างๆ  เหตุดังกล่าวย่อมเป็นเหตุที่จะร้องขอถอนผู้จัดการมรดกเช่นว่านั้นได้  แต่ต้องดูพฤติการณ์เป็นเรื่องๆ ไปว่าผู้จัดการมรดกมีเจตนาทุจริตอย่างไร หรือส่อเจตนาทุจริตอย่างไรหรือไม่  โดยต้องบรรยายเหตุในคำร้องให้ศาลเห็นว่าผู้จัดการมรดกละเลยไม่ทำการตามหน้าที่ผู้จัดการมรดกอย่างไร หรือมีเหตุอย่างอื่นที่สมควรถอนผู้จัดการมรดกอย่างไร  และต้องร้องขอก่อนการจัดการมรดกได้เสร็จสิ้นลงเท่านั้น  ตามนัยแห่งคำพิพากษาศาลฏีกาที่ 4703/2552  ดังนั้นการถอนผู้จัดการมรดกเป็นสิ่งที่ควรกระทำโดยเร่งด่วน  หากปล่อยให้ผู้จัดการมรดกจัดการมรดกให้เสียหายหรือไม่ได้รับมรดกก็ต้องใช้สิทธิทางศาลไปว่ากล่าวฟ้องคดีต่อหากซึ่งจะเป็นการยากแก่การเยียวยาได้ในภายหลัง  By www.siaminterlegal.com