ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ซื้อที่ดินจากผู้จัดการมรดกแต่ถูกฟ้องเพิกถอนการโอนที่ดินทำอย่างไร ถูกฟ้องเพิกถอนการโอนที่ดินจะต่อสู้คดีอย่างไร ผู้จัดการมรดกขายที่ดินมรดกโดยทายาทไม่ยินยอมฟ้องเพิกถอนได้หรือไม่ ถูกทายาทฟ้องเพิกถอนการซื้อขายที่ดินทั้งที่ซื้อขายโดยสุจริตทำอย่างไร

                ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครัั้งกรณีซื้อขายที่ดินจากผู้จัดการมรดกคือ ผู้ซื้อที่ดินมรดกจากผู้จัดการมรดกเมื่อซื้อไปแล้วกลับถูกฟ้องเพิกถอน โดยกล่าวอ้างว่าผู้จัดการมรดกนำทรัพย์มรดกไปขายโดยไม่ได้รับความยินยอมจากทายาทบางคน ซึ่งผู้จัดการมรดกขายที่ดินนำเงินมาแบ่งปันทายาทแล้ว ส่วนทายาทที่ไม่ยินยอมไม่ยอมรับเงินและใช้สิทธิฟ้องคดีขอเพิกถอนการโอนทรัพย์มรดกกล่าวอ้างว่าเป็นทางเสียเปรียบแก่ตัวทายาทผู้ฟ้องคดี  ตัวผู้ซื้อในฐานะบุคคลภายนอกที่ซื้อที่ดินมาโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วจะต่อสู้คดีอย่างไร  เนื่องจากการฟ้องคดีเป็นกรณีฟ้องขอให้เพิกถอนการซื้อขายที่ดินทำให้ที่ดินกลับไปสู่กองมรดกเช่นเดิม กรณีดังกล่าวถือว่าทายาทที่ยื่นฟ้องคดีเป็นผู้ได้สิทธิในที่ดินโดยทางมรดกถือได้ว่าเป็นการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมจึงอยู่ในฐานะอันจะจดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อนตาม ป.พ.พ. มาตรา 1299 วรรคสอง การที่ผู้จัดการมรดกขายที่ดินโดยทายาทผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอมจึงเป็นทางเสียเปรียบแก่ทายาทผู้ฟ้องคดี  ซึ่งโดยหลักการโอนอสังหาริมทรัพย์เป็นทางเสียเปรียบแก่ผู้อยู่ในฐานะอันจะจดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อนก็ย่อมฟ้องเพิกถอนได้  แต่การโอนกันมีค่าตอบแทนซึ่งกระทำการโดยสุจริตจะฟ้องเพิกถอนไม่ได้  การโอนโดยสุจริต เช่น ราคาที่ซื้อขายตามท้องตลาด ไม่ทราบเรื่องการไม่ยินยอมให้ขายที่ดินมรดก ไม่ใช่การรับโอนโดยสมยอมแกล้งซื้อขายในราคาต่ำ เป็นต้น  เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าผู้จัดการมรดกไม่ได้แอบขายเอาเงินเอง เพียงแต่ขายทรัพย์มรดกเพื่อแบ่งปันเงินแก่ทายาทซึ่งเป็นหน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายแทนที่จะแบ่งตัวทรัพย์มรดกย่อมเป็นการทำหน้าที่ผู้จัดการมรดก  กรณีดังกล่าวจึงเพิกถอนการโอนไม่ได้  ซึ่งเมื่อถูกฟ้องแล้วต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดีเพื่อเป็นประเด็นในการต่อสู้ภายในกำหนด 15 วัน หรือ 30 วันตามกฎหมาย หากไม่ต่อสู้คดีก็ไม่มีประเด็นเรื่องการรับโอนโดยสุจริตและโจทก์จะสืบพยานหลักฐานไปฝ่ายเดียวและจำเลยต้องแพ้คดีในที่สุด  การต่อสู้คดีไปในทิศทางในขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการของผู้จัดการมรดก และความสุจริตของผู้ซื้อเป็นสำคัญ  By www.siaminterlegal.com