ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ออกเช็คแลกเงินสด ฟ้องคดีกรณีออกเช็คแลกเงินสด ข้อต่อสู้คดีกรณีออกเช็คแลกเงินสดอย่างไร ออกเช็คแลกเงินสดเป็นความผิดอาญาหรือไม่ การขายลดเช็คเป็นความผิดอาญาหรือไม่

                     ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คนั้น ต้องเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย  โดยจะต้องปรากฎในเบื้องต้นว่ามีหนี้ที่จะต้องชำระกันก่อน  ซึ่งกรณีการออกเช็คแลกเงินสดนั้น ก่อนออกเช็คไม่ได้มีหนี้ใดๆ ต่อกันอยู่ ดังนั้นการออกเช็คแลกเงินสดจึงไม่ใช่การออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริง ย่อมไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

                     การนำเช็คไปแลกเงินสดแล้วไม่มีการชำระหนี้ถือว่ามีหนี้ระหว่างกันตามจำนวนเงินที่ระบุในเช็คตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 898 และ 900  หากต่อมามีการออกเช็คฉบับใหม่ในภายหลังย่อมถือว่าเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายย่อมเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้  หรือกรณีออกเช็คแลกเงินสดแล้วไม่มีการชำระหนี้ แต่มีการแปลงเป็นหนี้เป็นสัญญากู้ยืมและมีการออกเช็คไว้ต่อมาก็เป็นความผิดได้เช่นกัน

                     ส่วนกรณีการขายลดเช็คนั้น ในตอนออกเช็คไม่ได้มีหนี้แก่กัน และถือว่าเพิ่งเป็นหนี้กันเมื่อมีการขายลดเช็คนั้น ย่อมไม่ใช่การออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายจึงไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  By www.siaminterlegal.com