ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บริษัททำผิดกฎหมายอาญาผู้จัดการหรือกรรมการต้องร่วมรับผิดด้วยหรือไม่ กรรมการต่อสู้คดีบริษัทถูกดำเนินคดีอาญาอย่างไร กรรมการถูกออกหมายเรียกทำอย่างไร

               โดยหลักเมื่อบริษัทหรือนิติบุคคลทำผิดกฎหมายอาญา ผู้จัดการหรือกรรมการบริษัทก็ไม่ถูกดำเนินคดีหรือไม่ต้องติดคุกด้วย เพราะเป็นบุคคลแยกต่างหากจากกันและผู้กระทำความผิดคือนิติบุคคล เว้นแต่กรณีผู้จัดการหรือกรรมการไปร่วมกระทำความผิดร่วมกับบริษัทหรือนิติบุคคลนั้น หรือกรณีผู้จัดการหรือกรรมการบริษัทไปกระทำความผิดในฐานะส่วนตัว เช่น สั่งจ่ายเช็คส่วนตัว เป็นต้น ถ้าบริษัทหรือนิติบุคคลเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย ในการสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้องของศาลหรือการพิจารณาคดีของศาล  หากพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกหรือศาลออกหมายเรียกผู้จัดการหรือกรรมการบริษัทไปสอบสวนหรือไปศาล  หากไม่ไปผู้จัดการหรือกรรมการบริษัทก็ถูกออกหมายจับให้มาที่พนักงานสอบสวนหรือมาศาลได้  แต่จะขังหรือจำคุกหรือให้ใช้วิธีประกันตัวไม่ได้ เพราะไม่ใช่ถูกกระทำความผิดโดยตรง  หลักเกณฑ์เรื่องกรรมการหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นจะมีความผิดทางอาญาร่วมกับนิติบุคคลหรือไม่ต้องพิจารณาประกอบพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ.2560 ประกอบด้วย ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกำหนดความผิดในกฎหมายต่างๆ จำนวน 76 ฉบับ ระบุให้ผู้แทนนิติบุคคลต้องรับผิดทางอาญาไว้อย่างชัดเจนแล้ว แตกต่างจากหลักทั่วไป ส่วนความผิดตามกฎหมายอื่นๆ ต้องพิจารณาตามหลักทั่วไป และต้องดูว่ากรรมการไปร่วมกระทำความผิดหรือกระทำผิดในฐานะส่วนตัวด้วยหรือไม่เป็นสำคัญ  By www.siaminterlegal.com