ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้จัดการมรดกไม่ยอมแบ่งปันมรดกจะทำอย่างไร วิธีการร้องขอถอนผู้จัดการมรดก ร้องขอถอนผู้จัดการมรดกกระทำได้เมื่อไรอย่างไร

                   เมื่อศาลได้แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกแล้ว ผู้จัดการมรดกมีหน้าที่ต้องแบ่งปันทรัพย์มรดกแก่ทายาทตามกฎหมาย  หากผู้จัดการมรดกไม่ยอมทำหน้าที่ผู้จัดการมรดกคือไม่ยอมจัดการแบ่งปันมรดกในเวลาอันสมควร  ทายาทอื่นๆ มีสิทธิยื่นคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดกคนดังกล่าวได้ และให้แต่งตั้งทายาทคนอื่นเป็นผู้จัดการมรดกแทนผู้จัดการมรดกที่ถูกถอนได้  แต่การร้องขอถอนผู้จัดการมรดกจะต้องยื่นคำร้องขอถอนเมื่อหลังครบกำหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ศาลตั้งผู้จัดการมรดกดังกล่าว  เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ผู้จัดการมรดกต้องจัดการแบ่งปันมรดกให้เสร็จภายในหนึ่งปี  หากยื่นก่อนครบกำหนดดังกล่าวถือว่ายังไม่ได้มีการโต้แย้งสิทธิศาลจะยกคำร้องดังกล่าว  By www.siaminterlegal.com