ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้ค้ำประกันถูกยึดทรัพย์ออกขายทอดตลาดทำอย่าไร ผู้ค้ำประกันถูกอายัดทรัพย์ชำระหนี้ทำอย่างไร วิธีแก้ไขกรณีผู้ค้ำประกันถูกศาลพิพากษาให้รับผิด ทางแก้เมื่อผู้ค้ำประกันถูกยึดทรัพย์ออกขายทอดตลาด

              ในปัจจุบันมีการออกกฏหมายใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ค้ำประกันซึ่งถือได้ว่าเป็นลูกหนี้ชั้นรองหรือชั้นสองที่จะเข้ามาชำระหนี้แทนลูกหนี้ชั้นต้น  กฎหมายได้บัญญัติให้ผู้ค้ำประกันมีสิทธิเกี่ยงงอนไม่ชำระหนี้ได้ เช่น ขอให้เจ้าหนี้เรียกลูกหนี้ชำระก่อน หรือขอให้บังคับกับทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อน หรือให้เอาจากทรัพย์ที่ลูกหนี้ให้ยึดถือไว้ก่อน  อีกทั้งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 681/1 ยังกำหนดให้ข้อตกลงที่กำหนดให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้ร่วมหรือในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะด้วย ยกเว้นกรณีผู้ค้ำประกันเป็นนิติบุคคลและยินยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม 

               ดังนั้นหากผู้ค้ำประกันถูกศาลพิพากษาให้รับผิด แต่แทนที่เจ้าหนี้จะไปยึดทรัพย์ของลูกหนี้ หรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้ กลับมายึดหรืออายัดทรัพย์ของผู้ค้ำประกันแทน  ผู้ค้ำประกันควรร้องขอให้เพิกถอนการยึดหรือการอายัด หรือร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึด และให้ไปยึดอายัดทรัพย์ของลูกหนี้ก่อน  และจะต้องปรากฎข้อเท็จจริงว่าลูกหนี้นั้นมีทรัพย์เพียงพอให้ยึดอายัดได้ด้วย  หากผู้ค้ำประกันปล่อยให้ขายทอดตลาดทรัพย์ไปก็ต้องไปฟ้องไล่เบี้ยเอาคืนจากลูกหนี้ชั้นต้นอยู่ดีนั่นเอง  By www.siaminterlegal.com