ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ฟ้องเรียกทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาอย่างไร ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอยู่กินกันฉันท์สามีภริยาใครมีสิทธิ ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแบ่งทรัพย์สินอย่างไร กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาไม่ได้จดทะเบียนสมรส ฟ้องเรียกทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาไม่ได้จดทะเบียนสมรส

                  การสมรสที่ชอบด้วยกฎหมายคือต้องจดทะเบียนสมรส และทรัพย์สินที่ได้มาหลังจดทะเบียนสมรสเป็นสินสมรสที่ต้องแบ่งกันคนละครึ่ง  แต่ในกรณีของสามีภริยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและอยู่กินกันฉันท์สามีภริยา  ซึ่งปัจจุบันมีสามีภริยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสจำนวนมาก ปัญหาที่พบบ่อยครั้งเมื่อเลิกรากันคือจะแบ่งทรัพย์สินกันอย่างไร ต่างฝ่ายต่างอ้างว่าได้มาระหว่างแต่งงานกันหรือระหว่างอยู่กินกันหรือช่วยกันทำมาหาได้  กรณีดังกล่าวต้องพิจารณาว่าทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอยู่กินฉันสามีภริยานั้นเป็นกรณีต่างทำมาหาได้แยกกันหรือไม่ และทรัพย์สินเป็นการนำเงินรายได้ของฝ่ายใดไปซื้อมา  และฝ่ายใดได้ร่วมลงทุนร่วมแรงทำมาหาได้หรือมีส่วนร่วมหรือช่วยเหลืออย่างไรหรือไม่  หากไม่ได้ลงทุนหรือมีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือหรือนำเงินของฝ่ายตนมาซื้อแล้วต้องถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของอีกฝ่ายหนึ่ง  ดังนั้นประเด็นการพิจารณาเรื่องการได้มาในทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสที่จะพิจารณาถึงความเป็นเจ้าของรวมจึงต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงการมีส่วนร่วมในการได้มาซึ่งทรัพย์สินของอีกฝ่ายเป็นสำคัญ  By www.siaminterlegal.com