ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

งานก่อสร้างชำรุดทำอย่างไร อายุความเรียกค่าเสียหายกรณีชำรุดบกพร่อง ผู้รับเหมาทำงานชำรุดบกพร่อง ความเสียหายจากการก่อสร้าง ฟ้องผู้รับจ้างทำงานเสียหาย ฟ้องผู้รับเหมาทำงานเสียหาย การดำเนินคดีก่อสร้างกรณีชำรุดเสียหายทำอย่างไร

              เมื่อตกลงว่าจ้างทำการงานกันแล้ว หากงานนั้นมีความชำรุดบกพร่องไม่เรียบร้อย ผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องนั้นด้วย  แต่ผู้ว่าจ้างต้องดำเนินคดีภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่การชำรุดบกพร่องได้ปรากฎขึ้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 601  ซึ่งความชำรุดบกพร่องดังกล่าวจะต้องเป็นความบกพร่องในตัวทรัพย์นั้น ไม่ใช่หมายถึงการไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามสัญญาว่าจ้างแต่อย่างใด  และต้องเป็นความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการส่งมอบงานกันแล้ว ไม่รวมถึงความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นก่อนการส่งมอบงาน และผู้ว่าจ้างต้องฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความหนึ่งปี นับแต่วันที่ตรวจพบความชำรุดบกพร่องด้วย  ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนมากมักจะเกิดจากการเอารัดเอาเปรียบในเชิงคดีโดยการดึงคดีให้ขาดอายุความเพื่อไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว หรือความเสียหายยังไม่เกิดขึ้นโดยชัดเจนเนื่องจากเกิดจากโครงสร้างภายใน หรือการไม่มีผู้เชี่ยวชาญยืนยัน หรือปัญหาเกิดจากการใช้งานผิดวิธีหรือโดยความผิดของผู้ว่าจ้างเอง รวมทั้งปัญหาการสร้างและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ โดยผู้ว่าจ้างควรศึกษากฎหมายในลักษณะนี้ให้ชัดเจน และควรกำหนดแนวทางการดำเนินการให้ถูกต้องด้วย  By www.siaminterlegal.com