ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในระหว่างเวลาห้ามโอนมีผลอย่างไร ผู้จะขายไม่ยอมโอนกรรมสิทธิ์ในวันโอนทำอย่างไร สัญญาจะซื้อจะขายเป็นโมฆะเนื่องจากอยู่ระหว่างระยะเวลาห้ามโอน ฟ้องเรียกค่าที่ดินคืนทำอย่างไร

                    ที่ดินบางแปลงมีข้อกำหนดเงื่อนไขห้ามโอนกันภายในเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายแต่ละฉบับที่กำหนดไว้  ดังนั้นการซื้อขายที่ดินย่อมตกเป็นโมฆะเนื่องจากอยู่ในระหว่างระยะเวลาห้ามโอน  แต่กรณีสัญญาจะซื้อจะขายและมีการกำหนดเวลาโอนภายหลังพ้นกำหนดเวลาห้ามโอนนั้นทำได้ หากปรากฎว่าผู้จะขายไม่ได้สละการครอบครองหรือส่งมอบการครอบครองให้แก่ผู้จะซื้อแล้วอันจะทำให้เห็นว่าเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาด  ข้อกำหนดการโอนเมื่อพ้นกำหนดเวลาห้ามโอนไม่เป็นโมฆะและใช้บังคับได้  และเมื่อถึงวันนัดโอนกรรมสิทธิ์กันแต่ผู้จะขายไม่ยอมไปโอนให้ย่อมเป็นฝ่ายผิดสัญญาและต้องต้องคืนเงินค่าที่ดินที่ได้รับไปแล้ว พร้อมดอกเบี้ย หรือค่าเสียหายอันคาดเห็นอย่างอื่นด้วย  ส่วนมากการไม่ยอมโอนที่ดินมักเกิดจากระยะเวลาผ่อนชำระเงินค่าที่ดินที่กว่าจะถึงกำหนดวันโอนที่ดินนั้นเป็นเวลานานทำให้ราคาที่ดินสูงขึ้นจากเดิมผู้จะขายจึงต้องการขายให้กับบุคคลอื่่นในราคาที่สูงกว่า และมักอ้างเหตุกับผู้จะซื้อว่าสัญญาเป็นโมฆะเนื่องจากอยู่ในระหว่างเวลาห้ามโอน และห้ามเรียกคืนเนื่องจากยินยอมชำระทั้งที่รู้ว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  ดังนั้นการพิจารณาในการเรียกร้องจึงต้องพิจารณาข้อกฎหมายให้ครบถ้วนด้วย  By www.siaminterlegal.com