ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ทนายยื่นอุทธรณ์คดียาเสพติดอย่างไร ทนายยื่นฏีกาคดียาเสพติดอย่างไร การขออนุญาตฏีกาคดียาเสพติด วิธีต่อสู้คดียาเสพติดตามกฎหมายใหม่

                พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 กำหนดหลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์และการยื่นฏีกาไว้เป็นการเฉพาะของคดียาเสพติด  โดยมาตรา 15 กำหนดให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์โดยยื่นต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาให้คู่ความฝ่ายที่ยื่นอุทธรณ์ฟัง

                คำพิพากษาศาลอุทธรณ์กลางเป็นที่สุดตามมาตรา 18  เว้นแต่จะเข้าเงื่อนไขของมาตรา 16   หรือมีการขออนุญาตฏีกา และศาลฏีการับไว้วินิจฉัยตามมาตรา 19  โดยคู่ความที่ฏีกาจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตฏีกาและยื่นฏีกาภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาหรือคู่ความที่ยื่นฏีกาฟัง

               คำร้องขออนุญาตฏีกานั้นทนายควรบรรยายคำร้องขออนุญาตฏีกาให้ศาลเห็นว่าปัญหาที่ฏีกานั้นเป็นปัญหาสำคัญที่ควรจะได้วินิจฉัย โดยมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อาจมีผลเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย เป็นต้น  By www.siaminterlegal.com