ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ฟ้องคดีข้อหาโกงเจ้าหนี้ ทนายต่อสู้คดีข้อหาโกงเจ้าหนี้อย่างไร ถูกแจ้งความข้อหาโกงเจ้าหนี้ ทนายอุทธรณ์ฏีกาข้อหาโกงเจ้าหนี้แบบไหน

                การกระทำความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350 เป็นกรณีที่ลูกหนี้กระทำเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้ของตนได้รับชำระหนี้  ดังนั้นจึงต้องมีหนี้กันขึ้นระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้แล้ว  และหนี้นั้นต้องฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ตามกฎหมาย และต้องปรากฎว่าจำเลยได้โอน ย้าย ซ่อนเร้นทรัพย์สิน หรือแกล้งให้ตนเองเป็นหนี้ในจำนวนที่ไม่เป็นจริงด้วย  วิธีการต่อสู้คดีดังกล่าวต้องพิจารณาจากข้อเท็จริงในคดีเป็นสำคัญ เช่น ต่อสู้ว่าหนี้เป็นโมฆะ หรือหนี้ไม่เป็นโมฆะแต่เป็นหนี้ที่ไม่อาจฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ตามกฎหมาย หรือเป็นเพียงการครอบครองปรปักษ์ที่ไม่ก่อให้เกิดหนี้ต่อกัน หรือหนี้ละเมิดที่ยังไม่ชัดเจนหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล หรือยังไม่ได้มีการฟ้องคดีจนยุติ หรือเป็นหนี้ที่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นเจ้าหนี้หรือไม่ เนื่องจากยังคงโต้เถียงเรื่องหนี้กันอยู่ หรือขายทรัพย์สินไปชำระหนี้จำนองอันเป็นหนี้บุริมสิทธิ หรือเจ้าหนี้ยังไม่ได้ใช้สิทธิทางศาลหรือจะใช้สิทธิทางศาลเป็นคดีแพ่งใดๆ หรือไม่ใช่การโอนทรัพย์สิน แต่เป็นเพียงการนำไปจำนอง หรือจดทะเบียนการเช่า การสละสิทธิไถ่ถอนการขายฝาก ซึ่งไม่ใช่การย้าย โอน หรือซ่อนเร้น ย่อมไม่ต้องรับผิดฐานโกงเจ้าหนี้ เป็นต้น  ดังนั้นการฟ้องคดีข้อหาโกงเจ้าหนี้หรือการหาข้อต่อสู้คดีข้อหาโกงเจ้าหนี้ ตลอดจนวิธีการเขียนอุทธรณ์ฏีกาคดีข้อหาโกงเจ้าหนี้ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไป และต้องใช้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนิติกรรมการโอนดังกล่าวประกอบด้วยเป็นสำคัญ  By www.siaminterlegal.com