ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เกษียณอายุงานเรียกร้องอะไรได้บ้าง การเลิกจ้างโดยการเกษียณอายุ นายจ้างมีสิทธิหักเงินบำเหน็จเป็นค่าชดเชยได้หรือไม่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพยกเลิกบำเหน็จ สวัสดิการกองทุนบำเหน็จ

                   การเกษียณอายุงานถือว่าเป็นการเลิกจ้างอย่างหนึ่ง  ซึ่งลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย  ปัจจุบันอาจมีหลายบริษัทที่จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานโดยจัดตั้งกองทุนบำเหน็จให้แก่พนักงานกรณีเกษียณอายุ  หรืออาจมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นให้แทนกองทุนบำเหน็จ  ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งคือเมื่อถึงกำหนดเกษียณอายุงานจริงกลับมีการหักเงินบำเหน็จเท่ากับจำนวนค่าชดเชย และกล่าวอ้างว่าได้จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแล้ว และนายจ้างมีสิทธิหักเงินตามกฎ ระเบียบต่างๆ ได้  คดีลักษณะดังกล่าวทนายฝ่ายลูกจ้างที่ยื่นฟ้องนายจ้างต้องพิจารณาเสียก่อนว่ากรณีถือเป็นการเลิกจ้างหรือไม่  มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเพียงไร และนายจ้างได้จ่ายเงินอะไรมาให้แล้วบ้าง มีพยานหลักฐานอะไรบ้าง  เป็นการชำระค่าอะไร มีกฎระเบียบการให้สิทธิหักเงินหรือไม่ และเป็นคุณแก่ลูกจ้างหรือไม่ มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขการจ่ายเงินต่างๆ อย่างไร  ซึ่งต้องพิจารณาจากกฎระเบียบว่าออกโดยถูกต้อง มีผลบังคับแก่ลูกจ้างผู้ฟ้องหรือไม่เพียงไร  ซึ่งในทางกลับกันนายจ้างมักจะต่อสู้คดีว่ามีกฎระเบียบให้หักได้ตามกฎหมาย และลูกจ้างทราบและตกลงเงื่อนไขการหักด้วยแล้ว และไม่เคยโต้แย้งคัดค้านใดๆ หรือมีกฎหมายอื่นๆ กำหนดให้สามารถหักหรือลดเงินได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และคดีลักษณะดังกล่าวมีแนวคำพิพากษาของศาลฏีกาได้เคยวินิจฉัยไว้แล้วอย่างไรประกอบด้วย  ซึ่งการดำเนินคดีในลักษณะอย่างไรล้วนแล้วแต่ประเด็นและข้อเท็จจริงในแต่ละคดีเป็นสำคัญ  By www.siaminterlegal.com