ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้จัดการมรดกโอนมรดกเป็นของตัวเองมีผลอย่างไร ผู้จัดการมรดกโอนมรดกให้ตัวเองและนำไปขายต่อหรือนำไปจำนองทำอย่างไร

                     ประเด็นผู้จัดการมรดกโอนมรดกเป็นชื่อตนเองและนำไปขายต่อหรือนำไปจำนองเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  และการนำไปขายต่อบุคคลอื่นหรือนำทรัพย์มรดกไปจำนองบุคคลอื่นย่อมตกเป็นโมฆะ  เนื่องจากถือว่าผู้จัดการมรดกทำนิติกรรมที่ตัวผู้จัดการมรดกมีส่วนได้เสียโดยโอนใส่ชื่อตัวเองในฐานะส่วนตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดก ซึ่งเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1722 ดังนั้นนิติกรรมการโอนย่อมตกเป็นโมฆะตามมาตรา 150 ทรัพย์มรดกดังกล่าวจึงถือว่ายังเป็นของกองมรดกอย่างเดิม และถือว่าผู้จัดการมรดกไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้รับโอนมรดกต่อไปจึงไม่มีสิทธิในทรัพย์มรดกเช่นกัน แม้ผู้รับโอนหรือผู้จำนองจะกระทำการโดยสุจริตก็ตาม  By www.siaminterlegal.com