ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ซื้อที่ดินสค1นส3และเข้าครอบครองในเวลาห้ามโอนต่อมาเจ้าของที่ดินนำไปออกโฉนดขายต่อจะทำอย่างไร ซื้อที่ดินแล้วกลับถูกนำไปออกโฉนดและขายต่อจะทำอย่างไร ซื้อที่ดินสค1นส3แต่ไม่ได้จดทะเบียนโอนแต่ถูกนำไปออกโฉนดแล้วขายหนีทำอย่างไร

                  ปัญหาที่เกิดขึ้นคือซื้อที่ดิน สค1 หรือ นส3 ที่มีเพียงสิทธิครอบครองและเข้าครอบครองทำประโยชน์แล้ว  แต่ที่ดินดังกล่าวอยู่ระหว่างข้อกำหนดห้ามโอนภายใน 5 ปี  ต่อมาถูกนำไปยื่นขอออกโฉนดและโอนที่ดินหนี  เงินที่ได้รับไปก็ไม่ยอมคืน  กรณีดังกล่าวเป็นการซื้อขายที่ดินแต่ไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และไม่ใช่การจะซื้อจะขาย จึงส่งผลทำให้การซื้อขายเป็นโมฆะ  ผู้ขายจึงมักจะกล่าวอ้างว่าสัญญาซื้อขายเป็นโมฆะเพราะไม่ได้จดทะเบียน และต้องห้ามตามกฎหมายเพราะอยู่ในระหว่างเวลาห้ามโอน  แต่เมื่อผู้ซื้อได้เข้าครอบครองตลอดมาและครอบครองมาเรื่อยๆ จนพ้นกำหนดเวลาห้ามโอนก็ถือว่าได้สิทธิครอบครองแล้ว  เมื่อผู้ขายนำที่ดินไปขอออกโฉนดจึงเป็นการออกโฉนดที่ไม่ชอบย่อมไม่มีสิทธิเอาไปขาย ส่วนคนซื้อนั้นก็ไม่มีสิทธิในที่ดินเช่นกันแม้ตนจะเสียเงินและจะสุจริตก็ตาม  ดังนั้นการจะเรียกร้องหรือขอให้เพ่ิกถอนการขายที่ดินต้องพิจารณาในรายละเอียดข้อเท็จจริงประกอบการดำเนินคดีทางกฎหมายเป็นสำคัญ รวมทั้งพยานหลักฐานที่หนักแน่นน่าเชื่อถือด้วย  By www.siaminterlegal.com