ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ออกเช็คชำระหนี้่แชร์มีความผิดหรือไม่ ออกเช็คชำระหนี้อื่นที่แปลงมาจากหนี้แชร์ต้องรับผิดหรือไม่ โดนฟ้องคดีเช็คเกี่ยวกับการเล่นแชร์ต่อสู้คดีอย่างไร การอุทธรณ์ฏีกาคดีเช็คเกี่ยวกับมูลเช็ค

                    ในปัจจุบันมีการเล่นแชร์กันจำนวนมาก  แต่กฎหมายกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเล่นแชร์ไว้ โดยกฎหมายห้ามมิให้บุคคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ที่มีจำนวนวงแชร์รวมกันมากกว่า 3 วง หรือมีจำนวนสมาชิกรวมกันทุกวงมากกว่า 30 คน หรือห้ามมิให้บุคคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ที่กำหนดทุนกองกลางต่อหนึ่งงวดรวมกันทุกวงเป็นมูลค่ากว่าสามแสนบาท  หากมีการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นหนี้ที่เป็นโมฆะและไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมาย  ดังนั้นเมื่อมีการสั่งจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้แชร์ดังกล่าวจึงไม่มีความผิด  โดยในทางปฏิบัติมักจะมีการจัดทำเอกสารสัญญาเป็นหนีือื่นๆ ไว้แทนหนี่้แชร์ดังกล่าว เช่น หนี้กู้ยืม หนี้่ซื้อขาย หรือการรับสภาพหนี้ ซึ่งก็เป็นการแปลงหนี้มาจากหนี้แชร์ที่ผิดกฎหมายเช่นเดียวกัน  เมื่อถูกฟ้องคดีเช็คในทางอาญาก็จะนำสัญญาที่แปลงดังกล่าวมายื่นฟ้องทำให้ศาลไม่ทราบความจริงว่าเป็นหนี้ใดและถูกกฎหมายหรือไม่  ทนายจำเลยมีหน้าที่ต้องนำพยานหลักฐานหรือพยานบุคคลเข้าแถลงต่อศาลเพื่อขอให้ศาลหมายเรียกพยานมาเบิกความหรือแสดงต่อหน้าศาลในวันไต่สวนมูลฟ้องหรือวันนัดสอบคำให้การหรือระบุในบัญชีพยานต่อไป  ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับการเล่นแชร์อาจจะมีความซับซ้อนอยู่บ้างเนื่องจากปัจจุบันมีการจัดเล่นแชร์ในลักษณะหลากหลายรูปแบบ และมีเงื่อนไขที่สลับซับซ้อนมากขึ้น  By www.siaminterlegal.com